BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By Lega
#3379
Produženje roka za žalbu
(odredba člana 292. stav 2. ZKP BiH)


Prihvatajući zahtjev optuženog za produženje roka za žalbu na prvostepenu presudu, Sud je odobrenje za produženje roka obuhvatio ne samo u odnosu na podnosioca zahtjeva već i u odnosu na branioca optuženog bez obzira da li će odbrana i tužilaštvo to pravo i koristiti.


Iz obrazloženja:

Prihvatajući zahtjev optuženog za produženje roka, Sud je odobrenje za produženje roka obuhvatio ne samo u odnosu na podnosioca zahtjeva već i u odnosu na branioca optuženog i Tužilaštvo BiH, a koji još uvijek nisu podnijeli zahtjev za produženje roka za žalbu. Sud je u obavezi da poštuje načelo ravnopravnosti korištenih sredstava odbrane i optužbe i da obezbijedi jednak proceduralni položaj tokom postupka i korištenje takvih prava neovisno od toga da li će stranka odnosno odbrana to pravo i koristiti.

(Rješenje Suda BiH broj: S1 1 K 005718 11 krI od 05.03.2013. godine)

https://forum.ba/
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja