BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3529
Clanovi 7., 12. stav 3. i 26. stav 2. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca

PROCENAT VOJNOG INVALIDITETA UTVRĐEN KONAĈNIM RJEŠENJEM PO OSNOVU POGORŠANJA BOLESTI, KOJI JE ODREĐEN PRI PRVOM UTVRĐIVANJU VOJNOG INVALIDITETA, NE MOŢE SE DOCNIJE POVEĆAVATI, BEZ OBZIRA NA DALJE POGORŠANJE OŠTEĆENJA ORGANIZMA.

Iz obrazloţenja:

Sud nalazi da je tuţeni rješavajući ovu upravnu stvar pravilno primijenio materijalno pravo kada je konaĉno odbio zahtjev tuţioca za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida primjenom ĉlana 26. stav 2. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca ("Sl. list SFRJ", broj: 31/86 i 42/90). U konkretnom sluĉaju se ne bi mogle primijeniti odredbe ĉlana 110. navedenog zakona, kojim je propisano da se odredbe ĉlana 109. ovog zakona, primjenjuju i u postupku po zahtjevu za utvrĊivanje procenta vojnog invaliditeta koji podnese i lice iz ĉlana 12. stav 1. i 2. ovog zakona, kome nije priznato svojstvo vojnog invalida zbog neispunjavanja uslova propisanih zakonom za sticanje tog svojstva u pogledu procenta vojnog invaliteta, jer se u ovom sluĉaju radi o licu iz ĉlana 12. stav 3. (oštećenje organizma nastalo zbog bolesti koja se manifestovala i pogoršala za vrijeme sluţenja redovnog vojnog roka, kako je u ranijem postupku utvrĊeno), pa se procenat vojnog invaliditeta utvrĊen konaĉnim rješenjem po stavu 1. ĉlana 26. istog zakona po osnovu pogoršanja bolesti, koji je odreĊen pri prvom utvrĊivanju vojnog invaliditeta, ne moţe kasnije povećavati, bez obzira na dalje pogoršanje oštećenja organizma (stav 2. istog ĉlana), a u sluĉaju primjene ĉlana 109. Zakona, pod pretpostavkom i da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog ĉlana, prema stavu 3. ovog ĉlana, takav zahtjev se neće uzimati u postupak kada je svojstvo vojnog invalida priznato po osnovu oštećenja organizma nastalog usljed bolesti zadobijene pod okolnostima iz ĉlana 7. i ĉlana 12. stav 3. ovog zakona.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-898/01 od 16.5.2002.g.)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]