BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#411
PRITVOR

ODREĐIVANJE PRITVORA *

Pritvor se može odrediti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom.

Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme.

Ako se optuženi nalazi u pritvoru dužnost je svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da postupaju s posebnom hitnosti.

U toku cijelog postupka pritvor će se ukinuti čim prestanu razlozi na osnovu kojih je određen, a pritvorenik će se odmah pustiti na slobodu.
RAZLOZI ZA PRITVOR *

Ako postoji osnovana sumnja da je određena osoba učinila kriv. djelo pritvor joj se može odrediti:
a) ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva,
b) ako postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače (u ovom slučaju, pritvor će se ukinuti čim se osiguraju dokazi zbog kojih je pritvor određen),
c) ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora najmanje pet godina ili teža kazna,
d) ako se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a usljed načina učinjenja ili posljedica krivičnog djela određivanje pritvora neophodno je za sigurnost građana ili imovine. U slučaju kada se radi o krivičnom djelu terorizma, smatra se da postoji pretpostavka, koja se može pobijati, da je ugrožena sigurnost građana i imovine.
U rješenju o određivanju pritvora posebno se mora obrazložiti zakonski osnov za određivanje pritvora, a ne parafrazirati odgovarajuća zakonska odredba. Sud npr. mora obrazložiti zašto postoji opasnost od bjekstva npr. samovoljno napustio radno mjesto, viđen da ide prema granici, izvadio putnu ispravu. Dakle, svaki osnov se mora obrazložiti,

NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE PRITVORA*

- Pritvor se određuje rješenjem suda o određivanju pritvora. To rješenje se donosi na prijedlog tužioca, što znači da bez njegovog prijedloga sud ne može odrediti pritvor.
- Rješenje o određivanju pritvora sadrži:
1) ime i prezime lica koje se lišava slobode,
2) kriv. djelo za koje se to lice tereti,
3) zakonski osnov za pritvor,
4) obrazloženje,
5) pečat suda i potpis sudije,
6) pouku o pravnom lijeku.
- Rješenje o pritvoru predaje se osobi na koju se odnosi u momentu pritvaranja, pri čemu se mora naznačiti sat lišenja slobode i sat predaje rješenja.
- Pritvorena osoba ima pravo žalbe protiv rješenja o određivanju pritvora vanraspravnom sudskom vijeću, u roku od 24 sata od prijema rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
- Postoji mogućnost da SPP ili SPS ne prihvati prijedlog tužioca za određivanje pritvora. Tada se predmet dostavlja vanraspravnom vijeću koje treba da o tome odluči. Protiv rješenja vanraspravnog vijeća kojim se određuje pritvor, pritvorena osoba može podnijeti žalbu u roku od 24 sata, koja ne zadržava izvršenje. U protivnom, ako ni vanraspravno vijeće ne prihvati prijedlog tužioca za određivanje pritvora, donijeće rješenje kojim se odbija prijedlog tužioca za određivanje pritvora prema osumnjičenom i protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba. Ovo iz razloga što je iscrpljeno načelo dvostepenosti, jer se ni I.st. (SPP ili SPS) ni II.st. (vanraspravno vijeće) sudski organ nije složio sa prijedlogom tužioca. Vanraspravno vijeće svoju odluku mora donijeti u roku od 48 sati.

https://www.advokat.attorney/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]