BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3564
Član 2. stav 4. Zakona o o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine

PRIPADNICIMA NAORUŽANIH FORMACIJA KOJE SU SE SAMOORGANIZOVALE U SNAGE OTPORA POSLIJE 15. APRILA 1992. GODINE NE PRIPADA STATUS ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Iz obrazloženja:

Prema odredbi člana 2. stav 4. Zakona o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 4/92, 7/92, 12/92, 19/92, 17/93, 27/93 i 13/94), izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana (koji propisuje da oružane snage Republike čine Armija Republike) pripadnicima oružanih snaga smatraju se i naoružane formacije koje su se samoorganizovale u snage otpora u vremenu od 30. aprila 1991. do 15. aprila 1992. godine.

U konkretnom slučaju, kako tužiteljica sama ističe, njen suprug O.D. je bio pripadnik naoružane straže tek od 18. aprila 1992. godine, to se u skladu sa citiranom zakonskom odredbom pripadnost bilo kakvim samoorganizovanim formacijama poslije 15. aprila 1992. godine ne može smatrati pripadnost oružanim snagama. Iz toga razloga su prvostepeni i tuženi organ pravilno postupili kada su njen zahtjev odbili.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-254/00 od 9.9.2004.g.)
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja