BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#287
PRINCIP AKUZATORNOSTI (OPTUŽNO NAČELO)

Krivični postupak se može pokrenuti i provesti samo po zahtjevu tužioca.
To praktično znači da, krivični postupak ne može pokrenuti niti voditi
- sud po službenoj dužnosti,
- niti privatni tužilac, a
- niti oštećeni kao tužilac (kako je bilo predviđeno u ranijim zakonskim rješenjima).
Usvajanjem ovog principa razdvojene su tri osnovne funkcije u krivičnom postupku i povjerene različitim subjektima:
1) funkcija krivičnog gonjenja - koja je povjerena tužiocu,
2) funkcija odbrane - koju ostvaruje osumnjičeni odn. optuženi, sam ili uz pomoć branioca i
3) funkcija presuđenja - koju vrši sud.
Prihvatanje ovog principa ima i sljedeće posljedice:
1) sud ne pokreće i ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, tj. bez zahtjeva tužioca,
2) krivični postupak dobiva karakter spora između dvije stranke (tužioca i osumnjičenog, odn. optuženog) pred sudom, i
3) krivični postupak se može voditi samo protiv one osobe i samo za ono krivično djelo koje tužilac u optužnici označi.
Za sva krivična djela predviđena u KZ FBiH gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti.
Napomena: Ovo načelo prema svojoj definiciji ima tačno određeno značenje i nikako se ne može tumačiti da je kod nas čisto akuzatorski postupak. Naš krivični postupak mješoviti (akuzatorsko- inkvizitorski) postupak, jer sud ima ovlaštenja da poziva svoje svjedoke i vještake i dr.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]