BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4551
Primjena Odluke o naknadi troškova krivičnog postupka prema ZKP BiH

Član 192. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009,
16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)

U postupcima pred Sudom BiH u pogledu isplate troškova krivičnog postupka isključivo se primjenjuje Odluka o naknadi krivičnog postupka prema ZKP BiH („Sl. glasnik BiH”, broj 44/05), te se nagrada i naknada dodjeljuju uz primjenju odredbi definisanih istom.Iz obrazloženja:

Konačno, a u vezi prigovora advokata Č. kojima se u rješavanje pitanja troškova pokušava uvesti i primjena advokatske tarife, ovo Vijeće zaključuje da je prvostepeni sud potpuno ispravno naglasio da se u postupcima pred ovim Sudom isključivo primjenjuje Odluka, te da se nagrada i naknada dodjeljuju uz primjenju odredbi definisanih istom, što je i u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH u predmetima AP-1757/18 od 19.02.2020. godine, kao i AP-5556/17 od 23.04.2018. godine, a u kojima je ukazano da se istrajavanja advokata na primjeni advokatske tarife, spram Odluke koja je donesena na osnovu ZKP BiH (član 192.), ne nalazi u domeni prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Iz navedenih odluka Ustavnog suda, jasno je da je pitanje primjene Odluke isključivo pitanje primjene pozitivno-pravnog propisa, na što je Sud jedino i ovlašten, te da se primjenom Odluke i pozivanjem na istu, ne radi o bilo kakvoj proizvoljnosti u zaključivanju i primjeni, zbog čega su svi prigovori usmjereni ka istom samo rezultat nezadovoljstva advokata u vezi finalnog rezultata postupka u kojem je donesena osporena odluka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 020482 20 Kž 3 od 12.10.2020. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]