BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By Lega
#3800
Primjena načela Ne bis in idem

Seražin v. Croatia,
br. 19120/15 (dec.) 9.10.2018. godine Odjel

Podnosilac predstavke se žalio, prema članu 4. Protokola br. 7, da je za isto ponašanje dva puta suđen i kažnjen: prvo u prekršajnom postupku koji se vodio zbog optužbe za huliganizam, a zatim u postupku u kojem mu je izrečena mjera zabrane sudjelovanja na sportskim natjecanjima. ('mjera isključivanja' prema terminologiji suzbijanje nasilja gledalaca). Novo pitanje (paragraf 69 presude).
- Primjenjivost člana 4. Protokola br. 7 prema "Engelovim kriterijima"; preventivne mjere u kontekstu
borbe protiv huliganstva (vidi međunarodne materijale i uporedno pravo, paragraf 70 presude).
- Sredstva dostupna državama da kontrolišu nasilje gledalaca i oslanjanje na Evropsku konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim takmičenjima i na određeni komparativni materijal.
Predstavka proglašena nedopuštenom.
Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja