BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#344
PRETRESANJE STANA, OSTALIH PROSTORIJA I POKRETNIH STVARI

Pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari se može odrediti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da će se pri pretresanju:
a) pronaći pretpostavljeni izvršilac krivičnog djela ili njegov saučesnik,
b) otkriti tragovi krivičnog djela, ili
c) pronaći predmeti važni za krivični postupak.
Pretresanje pokretnih stvari obuhvata i pretresanje kompjutera i sličnih uređaja za automatsku obradu podataka koji su s njima povezani. Na zahtjev suda, osobe koje se koriste ovim uređajima dužne su omogućiti pristup, predati diskete ili drugi medij na kome su pohranjeni podaci, kao i pružiti potrebna obavještenja za upotrebu tih uređaja. Pretresanje kompjutera i sličnih uređaja će se obaviti uz pomoć stručne osobe.
Pravo na penziju - pomoć

Pozdrav, molio bih za pomoć vezano za ostvarivanje[…]

Keskin vs. the Netherland

Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.[…]

Trivkanović protiv Hrvatske

Trivkanović protiv Hrvatske Povreda člana 6.1[…]

Aktiva DOO protiv Srbije

Aktiva DOO protiv Srbije Povreda člana 1. Pro[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja