BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#344
PRETRESANJE STANA, OSTALIH PROSTORIJA I POKRETNIH STVARI

Pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari se može odrediti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da će se pri pretresanju:
a) pronaći pretpostavljeni izvršilac krivičnog djela ili njegov saučesnik,
b) otkriti tragovi krivičnog djela, ili
c) pronaći predmeti važni za krivični postupak.
Pretresanje pokretnih stvari obuhvata i pretresanje kompjutera i sličnih uređaja za automatsku obradu podataka koji su s njima povezani. Na zahtjev suda, osobe koje se koriste ovim uređajima dužne su omogućiti pristup, predati diskete ili drugi medij na kome su pohranjeni podaci, kao i pružiti potrebna obavještenja za upotrebu tih uređaja. Pretresanje kompjutera i sličnih uređaja će se obaviti uz pomoć stručne osobe.

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]