BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#290
PRETHODNA (PREJUDICIJALNA) PITANJA

­ U vezi prethodnih pitanja treba, prije svega, naglasiti da je to sporedni predmet kriv.postupka i za rješavanje tog pitanja nadležan je sud u nekom drugom postupku (npr. parničnom, vanparničnom) odn. neki drugi državni organ (npr. upravni organ).
­ Prema tome, prethodna pitanja su pitanja građanskog ili upravnog prava, a u krivičnom postupku postaju prethodna kad od njihovog rješenja zavisi primjena krivičnog zakona.

­ Prethodna pitanja su samo pravna pitanja, što znači da to ne mogu biti procesna ili činjenična pitanja.
­ Ako se neko pravno pitanje pojavi kao predhodno pitanje u krivičnom postupku, sud koji sudi može postupiti na 2 načina:
a) sud može samostalno odlučiti o prethodnom pitanju po pravilima dokazivanja u kriv. postupku. Tada odluka suda po prethodnom pitanju ima dejstvo samo u konkretnom krivičnom predmetu u kome se raspravljalo o pomenutom pitanju. Iz navedenog razloga, odluka o prethodnom pitanju se unosi u obrazloženje presude, ona ne dobiva klauzulu pravosnažnosti i ne obavezuje nadležni organ da isto prethodno pitanje raspravi na isti način.

b) sud može da zastane sa krivičnim postupkom i sačeka da to pitanje riješi sud u nekom drugom postupku ili neki drugi nadležni organ. (npr. da sud u parničnom postupku odluči o vlasništvu na nekoj stvari). Pri tome treba naglasiti da odluku koju je donio sud u nekom drugom postupku ili neki drugi organ, ne može promijeniti sud u krivičnom postupku. Ali, sud nije vezan takvom odlukom u pogledu ocjene da li je izvršeno određeno krivično djelo, jer se o pitanju postojanja krivičnog djela raspravlja samo po pravilima krivčnog postupka.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]