BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#485
PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OGLAŠAVA KRIVIM

Ona može imati sljedeće pojavne oblike:
1) osuđujuća presuda - kojom se osoba glašava krivom i osuđuje na određenu vrstu i visinu kazne, ili
2) uslovna osuda - kojom se osobi utvrđuje kazna bez njenog izvršenja,
3) presuda kojom se optuženi koji je oglašen krivim za određeno kriv. djelo oslobođa od kazne
4) presuda kojom se izdaje kazneni nalog.

U presudi kojom se optuženi oglašava krivim, sud će navesti sljedeće:
za koje se krivično djelo optuženik oglašava krivim, uz navođenje činjenica i okolnosti koje čine obilježja krivičnog djela i od kojih zavisi primjena određene odredbe Krivičnog zakona, Ovaj dio presude mora biti jasan i određen, kao i potpun. Dakle, sud mora utvrditi postojanje činjenica i okolnosti koje čine obilježja krivičnog djela, i zatim ih mora unijeti u izreku svoje presude.
1. zakonski naziv krivičnog djela i koje su odredbe Krivičnog zakona primijenjene, Ako je djelo sadržano u sporednom krivičnom zakonodavstvu, tj. u drugom zakonu, navodi se naziv djela (ako je u zakonu dat takav naziv), kao i naziv posebnog zakona o kojem je riječ, te odredba zakona koja propisuje određeno ponašanje kao krivično djelo.
2. kakva se kazna izriče optuženom ili se po odredbama Krivičnog zakona oslobađa od kazne, U izreci osuđujuće presude mora se jasno odrediti vrsta i visina kazne koja se izriče, i to kako glavne, tako i sporedne. Za krivična djela koja su izvršena u sticaju, u izreku presude se unose kazne utvrđene za svako pojedinačno krivično djelo, a zatim jedinstvena kazna koja je izrečena za sva djela u sticaju. Zajednička kazna koja se odmjerava osuđenoj osobi odmjerava se po istim pravilima kao i kazna za krivična djela izvršena u sticaju.
3. te odluke o
1) uslovnoj osudi,
2) mjerama sigurnosti,
3) oduzimanju imovinske koristi,
4) vraćanju predmeta (ako predmeti do tada nisu vraćeni vlasniku odn. držatelju),
5) uračunavanju pritvora ili već izdržane kazne,
6) troškovima krivičnog postupka,
7) imovinskopravnom zahtjevu,
8) da se pravosnažna presuda ima objaviti putem sredstava javnog informiranja.
Svaka osuđujuća presuda ili neki drugi gore navedeni oblik presude kojom se optuženi oglašava krivim neće uvijek obuhvatiti sve navede podatke, jer se uvijek ne donose sve taksativno navedene odluke.
Ako je optuženom izrečena novčana kazna u presudi će se odrediti rok u kojem se novčana kazna ima platiti i način zamjene izvršenja novčane kazne u slučaju da se novčana kazna ne može naplatiti.


http://www.forum-bosanskog-naroda.de
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]