BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3792
Prestanak mandata radi utvrđenog sukoba interesa


Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa.

(Član 1.8. stav (4) i (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16); Zakon o
sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14))

Iz obrazloženja:
Pobijana odluka je donesena nakon što je Republička komisija dostavila dana 03.09.2018. godine, a zatim i B. R. dana 22.10.2018. godine dostavio prijavu za utvrđivanje sukoba interesa u kojoj je navedeno da K. M. istovremeno obavlja dužnost odbornika u Skupštini opštine P. i funkciju načelnika odjeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi grada I. S. U postupku utvrđivanja relevantnih činjenica, dana 30.10.2018. godine Centralna izborna komisija BiH je uputila zahtjev gradu I.
S. broj: 06-1-07-580/18 kojim je tražila informaciju u cilju provjere navoda po navedenom zahtjevu, nakon čega je gradonačelnik grada I. S., aktom broj: 02-014- 346.1/18 od 12.11.2018. godine dostavio tražene podatke i odluku broj: 01-013- 8.15/18 od 29.03.2018. godine, kojom je K. M. imenovan za načelnika Odjeljenja za opštu upravu grada I. S., do kraja mandata Skupštine.
Valja istaći da je neosnovan žalbeni navod kojim se ukazuje da u obrazloženju pobijane odluke nisu navedeni zahtjevi stranke i razlozi koji su bili odlučni pri ocjeni tih zahtjeva, kao i razlozi zbog kojih nisu uvaženi zahtjevi stranke, jer iz obrazloženja pobijane odluke proizilazi suprotno, tj., da je CIK BiH cijenio sve provedene dokaze pa i usmenu izjavu stranke te da je izvršila ocjenu svih provedenih dokaza, kako pojedinačno tako i u međusobnoj vezi, nakon čega je pravilno utvrdio odlučne činjenice.


Irelevantni su navodi žalitelja kojima ističe da je nesporno da obavlja funkciju neposredno izabranog predstavnika kao odbornik u Skupštini opštine P. i funkciju načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi grada I. S., ali da je ožalbena odluka CIK BiH nezakonita, jer je o navedenom već raspravljano pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske te je doneseno rješenje da se podnositelj žalbe ne nalazi u sukobu interesa.
Naime, Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je u odvojenom predmetu po inicijativi za utvrđivanje postojanja sukoba interesa vodila postupak prema odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“br. 73/08 i 52/14) i odlučivala u okviru svojih nadležnost utvrđenih ovim zakonom. Centralna izborna komisija BiH pobijanu odluku je donijela u okviru svojih nadležnosti na osnovu odredbi Izbornog zakona BiH koje se odnose na nespojivost funkcija, jer je podnositelj žalbe istovremeno obavljao funkciju odbornika u Skupštini opštine P. što je neposredno izabrana javna funkcija i funkciju načelnika Odjeljenja za opštu upravu grada I. S., što je izvršna funkcija u smislu člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, te su ove dvije funkcije nespojive u smislu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona BiH.
Na osnovu potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, koje žalitelj i ne osporava u žalbi, Centralna izborna komisija je pravilno primijenila i materijalno pravo na konkretni slučaj, jer je utvrdila da je članom 1.8. stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06, 32/07, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14
i 31/16) propisano da jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost, osim ako ovim Zakonom nije drugačije regulisano. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti. Također je nespojivo istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima vlasti.
Nesporno da je žalitelj izabran na Lokalnim izborima 2016. godine (neposredna izabrana javna funkcija) i obavlja funkciju načelnika Odjeljenja za opštu upravu u Gradskoj upravi grada I. S. (funkcija u izvršnom organu vlasti) koje su nespojive u smislu člana 1.8 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Odredbom člana 1.8 stav (6) navedenog Izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je koje funkcije se smatraju izvršnim funkcijama.
I po pravnom shvatanju ovog Suda i dosadašnjoj praksi u primjeni zakona, funkcija, načelnika odjeljenja je izvršna funkcija, pošto se stiče imenovanjem na vrijeme trajanja funkcije načelnika/gradonačelnika, podliježe smjeni i radni odnos je na


određeno vrijeme (dok traje funkcija) i ne primjenjuju se propisi o državnim službenicima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je jedini organ nadležan da odlučuje o prestanku mandata prije isteka vremena na koje je izabrani član organa vlasti izabran.
Naime, članom 1.10 stav (1) tačka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine je propisano da izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo s funkcijom izabranog člana određenog organa, kao što je predviđeno Zakonom.
U konkretnom slučaju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je koristeći ovlaštenja propisana odredbom člana 2.9 stav (1) tačka 14. i člana 1.10 stav (1) tačka
6. a u vezi sa odredbama člana 1.8 stav (4) i (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i donijela pobijanu odluku.
Vezano za navode podnosioca žalbe da pri razmatranju žalbe treba uzeti u obzir i postupak kada je podnositelju žalbe odlukom broj: 06-1-07-1-118/17 od 11.05.2017. godine bio oduzet mandat, ali je žalba na tu odluku usvojena te mu je mandat odbornika vraćen, valja istaći da je CiK BiH u tom postupku uvažila žalbu, imajući u vidu da tada u Skupštini grada I. S. nisu bili konstituisani izvršni organi, a da je žalitelj obavljao funkciju VD načelnika odjeljenja do okončanja konkursa za izbor i do konstituisanja izvršnog organa vlasti.
Članom 1.8 stav (4) Izbornog zakona BiH, između ostalog, propisano je da je nespojivo istovremeno vršenje ovih funkcija s vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu.

(Rješenje apelacionog upravnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Iž 031438 18 Iž od 14.01.2019. godine)

https://epravo.ba/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]