BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#4545
Prenošenje vođenja postupka

Član 27. Zakona o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009,
53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)

Odluku o prenošenju nadležnosti za vođenje krivičnog postupka u fazi istrage po zahtjevu tužioca Tužilaštva BiH, Sud BiH će donijeti pod uslovom da se radi o krivičnom djelu iz nadležnosti Suda BiH i ako za to postoje važni razlozi.Iz obrazloženja:

Međutim, ovo Vijeće je uzelo u obzir i faze krivičnog postupka, te njihovu prirodu, a koja je u konkretnom slučaju – faza istrage, koju karakteriše princip akuzatornosti u punom opsegu. Već u svjetlu ovako označene prirode faze istrage, potpuno opravdanim se čini zaključak prvostepenog suda da se pokretanjem istrage od strane tužioca Tužilaštva BiH opredjeljuje nadležnost Suda BiH, pa ukoliko tužilac tokom vođenja iste, dođe do spoznaje da se ne radi o krivičnom djelu iz nadležnosti ovog Suda, nema nikakvih zakonskih smetnji da takav predmet ustupi nadležnom entitetskom tužilaštvu.

Ovo Vijeće podsjeća da je pitanje činjeničnog supstrata kojim se označavaju bitna obilježja krivičnog djela, a na osnovu kojeg opisa proizilazi sama pravna kvalifikacija, odnosno zakonski naziv tog krivičnog djela, u fazi istrage, u isključivoj tužilačkoj domeni procjene inkriminisanog događaja, pa ukoliko tužilac smatra da uopšte ne postoje uslovi za gonjenje, ili pak da postoje uslovi za krivični progon iz nadležnosti entitetskog nivoa organa gonjenja, isti po tome može i postupiti bez traženja sudske odluke po istom.

Konačno, kada ovako zaključuje, Apelaciono vijeće nalazi da bi sudska odluka bila neophodna u slučaju da tužilac traži ustupanje predmeta koje je prema tvrdnji tužioca i dalje iz nadležnosti ovog Suda, ali da postoje razlozi iz člana 27. ZKP BiH. Međutim, takvu procesnu situaciju je potrebno posmatrati odvojeno od predmetne, kada je sam tužilac, nakon pribavljenih dokaza, utvrdio da ne postoji krivično djelo iz krivičnog zakonodavstva na državnom nivou.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 034226 20 Kž 2 od 12.10.2020. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]