BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#114
PREBOJ ILI KOMPENZACIJA

- Kompenzacija ili preboj je način prestanka obaveza.
- Kumulativni uslovi za preboj su:
1. da postoje međusobne potraživanja,
2. da glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kvalitete,
3. da su oba potraživanja dospjela.
- Vrste kompenzacija:
a) jednostrana - kada jedna strana izjavi drugoj da u odnosu na njeno potraživanje stavlja u preboj svoje potraživanje;
b) ugovorna - kada se međusobna potraživanja komenziraju na osnovu sporazuma imaoca tih potraživanja;
c) sudska - nastaje na osnovu odluke suda povodom prigovora tuženog da ne osporava potraživanje povjerioca, ali da ističe svoje (dužnikovo) potraživanje prema tužitelju i zahtjeva od suda da ta potraživanja prebije.
- Prijeboj nastupa momentom - kada se ispune zakonske pretpostavke za prijeboj, a kod sudske kompenzacije mora postojati i izjava pred sudom.
- Iako su ispunjeni opšti uslovi - ne mogu se prebiti potraživanja:
1. potraživanja koja se ne mogu zaplijeniti po pravilima izvršnog postupka,
2. potraživanja stvari koje su dužniku date na čuvanje, posudbu ili koje je dužnik bespravno uzeo ili zadržao za sebe,
3. potraživanja iz osnova namjernog prozrokovanja štete kao i
4. potraživanja naknade štete nanesene oštećenjem zdravlja ili smrti nekog lica,
5. potraživanja iz osnova zakonskog izdržavanja.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]