BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By Lega
#3782
Pravo žalbe na drugostepenu odluku
(primjena člana 2. Protokola 7. uz EKLJP)


Iako je prvostepena presuda bila osuđujuća, ali je izricanje kazne izostalo zbog primjene instituta oslobođenja od kazne (član 51. KZ BiH), dopušteno je pravo na žalbu trećestepenom vijeću s obzirom da je tek drugostepenom presudom optuženom prvi put izrečena kazna.

Iz obrazloženja:
Iako je i prvostepena presuda osuđujuća, optuženom je omogućeno pravo na žalbu na osnovu direktne primjene odredbe iz člana 2. Protokola broj 7. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda9, s obzirom da je tek ovom presudom osuđen na kaznu zatvora. Žalbu na odluku o krivičnopravnoj sankciji može izjaviti trećestepenom vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema presude.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 027400 18 Kž 2 od 09.10.2019. godine)


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html
Soldier

Lice u sluzbi usudjeno 2014 na uslovnu kaznu od 2 […]

Pravno definisanje prostora

Poštovani, kako je zakonski definisan pros[…]

Direktiva o zavaravajućem i komparativnom ogla&sc[…]

Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi ([…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja