BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
#101
PRAVO OŠTEĆENOG DA ZAHTIJEVA NAKNADU NAKON ZASTARJELOSTI ODŠTETNOG ZAHTJEVA

- Kada je u pitanju vanugovorna (deliktna) odgovornost za štetu – zahtjev za naknadu štete se može podnijeti u subjektivnom roku od 3 godine od dana saznanja za štetu i štetnika, a u svakom slučaju u objektivnom roku od 5 godina od dana kada je šteta nastala.

- Međutim ZOO predviđa da oštećeni ima pravo i da nakon isteka zastarnog roka za naknadu štete zahtijeva od štetnika da mu ustupi, preda, vrati ono što je stekao štetnom radnjom jer se radi o sticanju bez pravnog osnova. Taj zahtjev će postaviti po pravilima o sticanju bez pravnog osnova. U ovom postupku će moći ostvariti samo onaj dio koji se manifestirao kao korist koju je ostvario prouzrokovanjem štete, dakle obeštećenje se u ovom slučaju ostvaruje samo djelimično.

Izvor: Attorney

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj[…]

ZAKON O PROTIVGRADNOJ ZAŠTITI Republike Srp[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom po[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Re[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja