BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#4296
PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA FBiH

-Službene novine FBiH 50/20Na osnovu člana 11. i člana 51. stav (3) tač. a), i), j) i l) Zakona o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09), federalni ministar finansija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O FISKALNIM DOKUMENTIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture, oblik i sadržaj fiskalnog loga, izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata, sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja, sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja, i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Sastavni dio ovog pravilnika čine prilozi: Prilog LABELA, Prilog FR1, Prilog FR2, Prilog DFR, Prilog RFR, Prilog DRFR, Obrazac PFR, Obrazac RPFR, Prilog PS, Prilog DI, Prilog DDI, Prilog PI, Obrazac KDI, Prilog ND, Prilog TR i Prilog LOGO.

Član 2.
(Fiskalni dokumenti)

Fiskalni dokumenti su:

a) Fiskalni račun,

b) Reklamirani račun,

c) Presjek stanja,

d) Dnevni izvještaj,

e) Periodični izvještaj.

II. OBILJEŽJA FISKALNIH DOKUMENATA

Član 3.
(Sastav fiskalnih dokumenata)

(1) Fiskalni dokumenti se sastoje od više dijelova koji se nazivaju blokovi.

(2) Blok je logička cjelina i sastoji se od skupine elemenata.

(3) Element je najmanja nedjeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti:

a) fiksni, unaprijed poznati tekst,

b) promjenljivi tekst,

c) formatiran podatak iz fiskalne ili operativne memorije i

d) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela).

(4) Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 18 alfanumeričkih znakova.

(5) Veličina fonta na štampanim dokumentima ne može biti manja od 2mm x 1mm.

Član 4.
(Elementi bloka fiskalnih dokumenata)

Elementi bloka fiskalnog dokumenta su:

a) fiksni, unaprijed poznat tekst uređen ovim pravilnikom,

b) labele uređene ovim pravilnikom,

c) znak razmaka ” “,

d) znak tačke “.”,

e) znak zareza “,”,

f) znak postotka “%”,

g) znak dvotačke “:”,

h) znak zvjezdice “*”,

i) znak ljestve “#”,

j) znak množenja “x”,

k) znak dijeljenja “/”,

l) znak zbrajanja “+”,

m) znak oduzimanja “-“,

n) znak jednakosti “=” i

o) cifra je jedan znak iz skupa {“0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”}.

Član 5.
(Format zapisa broja)

(1) Zapis broja se prikazuje pomoću simbola, i to:

a) “#” je broj u rasponu od 1 do 9 ili razmak ako je vodeća cifra 0 i

b) “N” je broj u rasponu od 0 do 9.

(2) Cijeli brojevi se od razlomljenih dijelova brojeva odvajaju zarezom.

(3) Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica se međusobno odvajaju tačkom.

(4) Ako je prvi znak lijevo od tačke razmak, štampa se razmak umjesto tačke.

Član 6.
(Labele)

(1) Podaci iz operativne i fiskalne memorije, koji se štampaju na fiskalnim dokumentima u cilju jedinstvenog identificiranja, označavaju se labelama.

(2) Labele se od podatka koje označavaju odvajaju znakom dvotačke i znakom razmaka.

(3) Način obilježavanja labela dat je u Prilogu LABELA.

III. FORMATI ELEMENATA KOJI SE NALAZE NA FISKALNIM DOKUMENTIMA

Član 7.
(Format datuma i vremena)

(1) Vremenska odrednica je element sastavljen od datuma i vremena, razdvojenih znakom razmaka.

(2) Datum je element koji se štampa u formatu “dd.mm.gggg.”, gdje je:

a) dd oznaka za redni broj dana u mjesecu, u rasponu od 01 do 31,

b) mm oznaka za redni broj mjeseca u godini, u rasponu od 01 do 12 i

c) gggg oznaka za redni broj godine, u minimalnom rasponu od 2010 do 2099.

(3) Dani, mjeseci i godine su međusobno odvojeni tačkom.

(4) Vrijeme je element koji se štampa u formatu “hh:mm”, gdje je:

a) hh oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23 i

b) mm oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59.

(5) Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom.

Član 8.
(Format porezne stope)

(1) Porezna stopa je element koji se štampa u formatu “#N,NN%”.

(2) Ukoliko je porezna stopa nedefinirana, umjesto broja se ispisuju zvjezdice “**,**%”.

(3) Za lica koja su obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a), porezna stopa oznake:

a) “A”, “J” i M” je nedefinirana,

b) “E” odgovara općoj stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV,

c) “K” odgovara stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV za artikle koji su oslobođeni poreza na dodanu vrijednost.

(4) Za lica koji nisu obveznici PDV-a, porezna stopa oznake:

a) “A” je nula (0,00%),

b) “E”, “J”, “K” i “M” je nedefinirana.

Član 9.
(Format broja promjena poreznih stopa)

(1) Ukupan broj promjena poreznih stopa je dvocifreni broj koji se:

a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,

b) uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice promjene poreznih stopa i specifikacije poreznih stopa u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja promjena poreznih stopa koji može da se upiše u fiskalnu memoriju i

c) štampa u formatu “#N”.

(2) Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj promjena poreznih stopa.

Član 10.
(Format naziva artikla)

(1) Naziv artikla u bazi artikala fiskalnog uređaja je element koji se štampa kao niz alfanumeričkih znakova.

(2) Naziv artikla može sadržati i jedinicu mjere u svom sastavu.

(3) Jedinica mjere se od naziva artikla odvaja znakom dijeljenja.

(4) Jedinica mjere se ne iskazuje za pojedinačne artikle (komadna dobra ili pojedinačne usluge).

Član 11.
(Format broja artikala)

(1) Broj evidentiranih, storniranih evidentiranih artikala, reklamiranih artikala i storniranih reklamiranih artikala je šestocifreni broj koji se:

a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja,

b) uvećava za jedan prilikom svakog storniranja pojedinačnog evidentiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja storniranih evidentiranih artikala (999999),

c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja Dnevnog izvještaja i

d) štampa u formatu “#####N”.

(2) Broj storniranih evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.

(3) Broj evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.

(4) Broj storniranih reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.

(5) Broj reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu.

Član 12.
(Format jedinice mjere)

Jedinica mjere je element koji se štampa kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mjere, kao što su: “g” za gram, “kg” za kilogram, “t” za tonu, “l” za litar, “m” za metar, “m2” za kvadratni metar i “m3” za kubni metar.

Član 13.
(Format količine)

(1) Količina je element koji se štampa u formatu cijelog broja sa minimalno pet brojeva, odnosno decimalnog broja sa minimalno četiri broja i decimalnim zarezom.

(2) Minimalni formati količine su: “##N,N”, “#N,NN”, “N,NNN” i “####N”.

Član 14.
(Format cijene po jedinici mjere)

Cijena po jedinici mjere je element koji se štampa u formatu minimalno “#####N,NN”.

Član 15.
(Format prometa na fiskalnom računu)

Vrijednost prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i cijena po jedinici mjere.

Član 16.
(Format poreza i prometa u fiskalnom računu)

(1) Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu od strane klijenta, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno “######N,NN”.

(2) Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, ukupan iznos za isplatu klijentu, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi reklamiranog fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno “######N,NN”.

(3) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, iznos gotovine u kasi, vrijednost čekova u kasi, vrijednost prometa karticama u kasi i vrijednost virmana u kasi, kao elementi Presjeka stanja se štampaju u formatu minimalno “#######N,NN”.

(4) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Dnevnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno “#######N,NN”.

(5) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Periodičnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno “########N,NN”.

Član 17.
(Format rednog broja fiskalnog računa)

(1) Redni broj fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se:

a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja;

b) uvećava za jedan poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999);

c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999) i

d) štampa u formatu “#####N”.

(2) Redni broj reklamiranog fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se:

a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja;

b) uvećava za jedan poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999);

c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999);

d) štampa u formatu “#####N”.

Član 18.
(Format rednog broja Dnevnog izvještaja)

Redni broj Dnevnog izvještaja je četverocifreni broj koji se:

a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja;

b) uvećava za jedan poslije formiranja Dnevnog izvještaja, do dostizanja maksimalnog broja dnevnih izvještaja koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju;

c) štampa u formatu “###N”.

Član 19.
(Vrste separatora)

(1) Fiskalni dokumenti se od fiskalnih i nefiskalnih dokumenata odvajaju serijom znakova jednakosti “============” odnosno “= = = = = = = = =” i prelaskom u novi red.

(2) Blokovi fiskalnih dokumenata se međusobno odvajaju:

a) linijom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova oduzimanja štampanim u jednom redu “—————–” odnosno “- – – – – – – – -” i prelaskom u novi red i

b) praznim redom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova razmaka štampanim u jednom redu ” ” i prelaskom u novi red.

Član 20.
(Oznake vrste servisiranja)

Vrsta servisiranja fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama:

a) “N” za neosnovano zahtijevano servisiranje,

b) “T” za tehnički pregled,

c) “B” za popravku neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe,

d) “P” za popravku neispravnosti sa skidanjem programske plombe,

e) “F” za popravku neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe,

f) “O” za popravku neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe,

g) “K” za izmjenu sadržaja programske memorije (koda),

h) “M” za zamjenu fiskalnog modula i

i) “I” za izmjenu sadržaja programske memorije i zamjenu fiskalnog modula.

Član 21.
(Oznake vrste reseta)

Vrsta reseta fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama:

a) “C” za brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije,

b) “P” za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji,

c) “B” za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji,

d) “S” za reset deblokade softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije,

e) “D” za reset podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji i

f) “F” za automatski reset nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave.

IV. VRSTE BLOKOVA

Član 22.
(Zaglavlje)

(1) Prvi blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavlje, koje sadrži:

a) naziv obveznika, skraćen samo ako je to neophodno,

b) naziv prodajnog mjesta,

c) adresu prodajnog mjesta,

d) prazan red,

e) labelu identifikacijskog broja i JIB,

f) labelu identifikacijskog broja obveznika i PDV broj,

g) prazan red i

h) labelu identifikacijskog broja fiskalnog modula i IBFM.

(2) Adresa prodajnog mjesta obavezno sadrži poštanski broj i naziv mjesta, naziv ulice i broj, i može se štampati u više redova.

(3) Ukoliko lice nije obveznik PDV-a, u polje sa labelom PIB se upisuje dvanaestocifrena sekvenca “000000000000”.

Član 23.
(Blok servisiranja)

Blok sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) labela broja servisiranja, i prelazi se u novi red,

b) broj servisiranja u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj servisiranja i prelazi se u novi red,

c) vremenska odrednica početka servisiranja, znak razmaka, oznaka vrste servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu i

d) vremenska odrednica kraja servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu.

Član 24.
(Blok reseta)

Blok sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) labela broja reseta, i prelazi se u novi red,

b) broj reseta u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broja reseta i prelazi se u novi red i

c) vremenska odrednica reseta, znak razmaka, oznaka vrste reseta i prelazi se u novi red, za svaki reset u izvještajnom periodu.

Član 25.
(Blok promjena poreznih stopa)

Blok sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskom odrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) labela broja promjena poreznih stopa, i prelazi se u novi red,

b) broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj promjena poreznih stopa i prelazi se u novi red,

c) vremenska odrednica i prelazi se u novi red, za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu i

d) labela vrijednosti porezne stope, razmak i vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu.

Član 26.
(Blok storniranih artikala)

Blok sa brojačem broja storniranih artikala i vrijednosti storniranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) labela broja storniranih evidentiranih artikala, broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,

b) labela broja storniranih reklamiranih artikala, broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,

c) labela storniranog evidentiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i

d) labela storniranog reklamiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 27.
(Blok iznosa poreza po poreznim stopama)

(1) Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) fiksni tekst “EVID. POREZ:” i prelazi se u novi red,

b) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i

c) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

(2) Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) fiksni tekst “REKL. POREZ” i prelazi se u novi red,

b) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i

c) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 28.
(Blok iznosa prometa po poreznim stopama)

(1) Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) fiksni tekst “EVID. PROMET” i prelazi se u novi red,

b) labela vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i

c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

(2) Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) fiksni tekst “REKLAM. PROMET” i prelazi se u novi red,

b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i

c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 29.
(Blok načina plaćanja)

Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednošću virmana u kasi u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju:

a) fiksni tekst “STANJE U KASI:”

b) labela oznake prometa gotovinom, krajnje desno poravnat iznos gotovine u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,

c) labela oznake vrijednosti prometa čekovima, krajnje desno poravnata vrijednost čekova u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red,

d) labela oznake prometa karticama, krajnje desno poravnata vrijednost prometa karticama u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i

e) labela oznake prometa virmanom, krajnje desno poravnata vrijednost virmana u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red.

Član 30.
(Klijentski blok)

(1) Klijentski blok u slučaju prometa prema pravnim licima/samostalnim poduzetnicima sadrži:

a) fiksni tekst: “KUPAC:” i prelazak u novi red,

b) centrirano labelu identifikacijskog broja klijenta i IBK klijenta, prelazak u novi red,

c) centriran tekst sa nazivom klijenta, skraćeno samo ako je to neophodno i prelazak u novi red,

d) centriran tekst s nazivom sjedišta klijenta (ukoliko je različit od naziva klijenta, inače prazan red), prelazak u novi red,

e) centrirano adresu sjedišta klijenta koja sadrži naziv ulice i broj, prelazak u novi red,

f) poštanski broj i naziv mjesta sjedišta klijenta i prelazak u novi red.

(2) U slučaju prometa prema fizičkim licima, klijentski blok se sastoji od praznog reda.

Član 31.
(Blok QR kodа)

(1) Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže QR kod.

(2) QR kod sadrži podatke o:

a) broju fiskalnog modula,

b) broju fiskalnog računa,

c) datum i vrijeme izdavanja fiskalnog računa i

d) iznos ukupnog prometa sa porezom na fiskalnom računu.

(3) QR kod se formira u skladu sa standardom JIS X 0510/2004.

(4) Veličina QR kodа na štampanim dokumentima ne može biti manja od 7mm x 7mm.

Član 32.
(Blok digitalnog potpisa i fiskalnog loga)

(1) Svi fiskalni dokumenti i duplikati fiskalnih dokumenata završavaju blokom digitalnog potpisa i fiskalnog loga.

(2) Konture i bitmape fiskalnog loga nalaze se u Prilogu LOGO.

Član 33.
(Blok proizvoljnog teksta)

Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže prostor za upis proizvoljnog teksta, koji određuje obveznik.

V. SADRŽAJ I IZGLED FISKALNOG RAČUNA I REKLAMIRANOG RAČUNA

Član 34.
(Izgled fiskalnog računa i značenje podataka)

(1) Fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to:
Ovdje i Ovo i Ovaj link
a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i brojem fiskalnog računa,

c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa,

d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza,

e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,

f) bloka QR koda,

g) klijentskog bloka,

h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga,

i) bloka proizvoljnog teksta.

(2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampa:

a) naziv fiskalnog dokumenta “FISKALNI RAČUN” i prelazi se u novi red;

b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red;

c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red.

(3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni evidentirani promet štampaju:

a) naziv evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;

b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;

c) vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;

d) znak oduzimanja “-“, procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;

e) znak zbrajanja “+”, procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.

(4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1).

(5) Štampanje podataka iz stava (3) tačke d) i e) ovog člana se ne vrši kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene.

(6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni stornirani evidentirani promet štampaju:

a) oznaka “STORNO” i prelazi se u novi red;

b) naziv storniranog evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;

c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja “-“, cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;

d) znak oduzimanja “-“, vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;

e) znak oduzimanja “-“, procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;

f) znak zbrajanja “+”, procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.

(7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1).

(8) Podaci iz stava (6) tačke e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačnom storniranom artiklu.

(9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

b) labela vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu

c) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

d) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza i prelazi se u novi red,

(10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa (iznosa za uplatu) i prelazi se u novi red,

b) fiksni tekst “UPLAĆENO:” i prelazak u novi red,

c) fiksni tekst: “Gotovina”, “Ček”, “Kartica” ili “Virman”, za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red,

e) fiksni tekst “Ukupno”, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red,

g) fiksni tekst “POVRAT”, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko razlike ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za uplatu, i prelazi se u novi red.

(11) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) prazan red,

b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red.

(12) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) digitalni potpis fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,

b) prazan red,

c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(13) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju:

a) prazan red,

b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno.

(14) Izgled fiskalnog računa i značenje podataka na fiskalnom računu dati su u Prilogu FR1 i FR2.

Član 35.
(Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka)

(1) Duplikat fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to:

a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: “DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA”, brojem fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata fiskalnog računa,

c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa,

d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza,

e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,

f) bloka QR koda,

g) klijentskog bloka,

h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga,

i) bloka proizvoljnog teksta.

(2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “DUPLIKAT”, znak razmaka ili prelazak u novi red, “FISKALNOG RAČUNA” i prelazi se u novi red;

b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red;

c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red;

d) vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog računa i prelazak u novi red.

(3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) digitalni potpis (originalnog) fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;

b) digitalnog potpis duplikata fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red;

c) praznog reda;

d) fiskalnog loga i prelaska u novi red.

(4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 34. ovog pravilnika.

(5) Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu fiskalnog računa dati su u Prilogu DFR.

Član 36.
(Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka)

(1) Reklamirani fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to:

a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: “REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN”, labelom rednog broja fiskalnog računa koji se reklamira i rednim brojem fiskalnog računa koji se reklamira, labelom rednog broja reklamiranog fiskalnog računa i rednim brojem reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa,

c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa,

d) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza,

e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,

f) bloka QR koda,

g) klijentskog bloka,

h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga,

i) bloka proizvoljnog teksta.

(2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “REKLAMIRANI”, znak razmaka ili prelazak u novi red, “FISKALNI RAČUN” i prelazi se u novi red;

b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red;

c) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, broj reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red;

d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red.

(3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni reklamirani promet štampaju:

a) naziv reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;

b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;

c) vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;

d) znak oduzimanja “-“, procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;

e) znak zbrajanja “+”, procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.

(4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1).

(5) Podaci iz stava (3) tač. d) i e) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene.

(6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se i tako što se za svaki pojedinačni stornirani reklamirani promet štampaju:

a) oznaka “STORNO” i prelazi se u novi red;

b) naziv storniranog reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red;

c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja “-“, cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red;

d) znak oduzimanja “-“, vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;

e) znak oduzimanja “-“, procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene;

f) znak zbrajanja “+”, procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke “:”, jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene.

(7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1).

(8) Podaci iz stava (6) tač. e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačno storniranom reklamiranom artiklu.

(9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

c) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu,

d) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza i prelazi se u novi red.

(10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa (iznosa za isplatu) i prelazi se u novi red

b) fiksni tekst “UPLAĆENO” i prelazak u novi red,

c) fiksni tekst “Gotovina”, “Ček”, “Kartica” ili “Virman”, za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red,

e) fiksni tekst “Ukupno”, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red,

g) fiksni tekst “POVRAT”, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red,

h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko zbira ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za isplatu, i prelazi se u novi red.

(11) Podaci iz stava (10) tač. b), c), d), e) i f) ovog člana se ne štampaju ukoliko nije bilo uplate od strane klijenta.

(12) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) prazan red,

b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red.

(13) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) digitalni potpis reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, https://www.anwalt-bih.de

b) prazan red,

c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(14) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju:

a) prazan red,

b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno.

(15) Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na reklamiranom fiskalnom računu dati su u Prilogu RFR.

Član 37.
(Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka)

(1) Duplikat reklamiranog fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to:

a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: “DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA”, brojem fiskalnog računa koji se reklamira, brojem reklamiranog fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa,

c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa,

d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza,

e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu,

f) bloka QR koda,

g) klijentskog bloka,

h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga,

i) bloka proizvoljnog teksta.

(2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “DUPLIKAT”, znak razmaka ili prelazak u novi red, “REKLAMIRANOG”, prelazak u novi red “FISKALNOG RAČUNA” i prelazi se u novi red;

b) labela broja fiskalnog računa koji se reklamira, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red;

c) labela rednog broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj reklamiranog fiskalnog računa;

d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red;

e) vremenska odrednica štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red.

(3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) digitalni potpis (originalnog) reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,

b) digitalnog potpis duplikata reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red,

c) praznog reda,

d) fiskalnog loga i prelaska u novi red.

(4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 36. ovog pravilnika.

(5) Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu reklamiranog fiskalnog računa dati su u Prilogu DRFR.

Član 38.
(Pisani fiskalni račun)

(1) U slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja, oduzimanja fiskalnog uređaja od strane nadležnost organa, uništenja, krađe ili oštećenja fiskalnog uređaja, lice je dužno za svaki pojedinačno ostvareni promet izdati pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun u dva primjerka.

(2) Lice je dužno svaki pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun naknadno evidentirati preko ispravnog fiskalnog uređaja.

(3) Svi podaci na pisanim fiskalnim računima i pisanim reklamiranim fiskalnim računima moraju odgovarati podacima s fiskalnih računa koji su naknadno odštampani na fiskalnom uređaju.

(4) Pisani fiskalni računi i pisani reklamirani fiskalni računi se unose u operativnu memoriju fiskalnog uređaja redom kojim su pisani, za svaki dan pojedinačno, nakon čega se prebacuju u fiskalnu memoriju formiranjem dnevnog izvještaja. Upis podataka u fiskalni uređaj se radi prije formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja.

(5) Izgled i sadržaj pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa dati su na Obrascima PFR i RPFR koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

VI. SADRŽAJ I IZGLED PRESJEKA STANJA

Član 39.
(Izgled presjeka stanja i značenje podataka)

(1) Presjek stanja sastoji se iz više blokova, i to:

a) zaglavlja;

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta “PRESJEK STANJA”, rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja presjeka stanja;

c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja presjeka stanja;

d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;

e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;

f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;

g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;

h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;

i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;

j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;

k) bloka sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu;

l) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.

(2) Izvještajni period prvog presjeka stanja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.

(3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “PRESJEK STANJA” i prelazi se u novi red;

b) vremenska odrednica formiranja presjeka stanja i prelazi se u novi red;

c) prazan red;

d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.

(4) Blok iz stava (1) tačka l) ovog člana formira se tako što se štampa:

a) digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu štampa u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,

b) prazan red,

c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(5) Izgled presjeka stanja i značenje podataka na presjeku stanja dati su u Prilogu PS.

VII. SADRŽAJ I IZGLED DNEVNOG I PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA

Član 40.
(Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka)

(1) Dnevni izvještaj sastoji se iz više blokova, i to:

a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta “DNEVNI IZVJEŠTAJ”, rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i rednim brojem dnevnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja,

c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja,

d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu,

e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu,

f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu,

g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu,

h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu,

i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu,

j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu,

k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.

(2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.

(3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “DNEVNI IZVJEŠTAJ” i prelazi se u novi red;

b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red;

c) prazan red;

d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.

(4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:

a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red,

b) prazan red,

c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(5) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa:

a) fiksni tekst: “OBAVIJEST O BLOKIRANJU”, prelazi se u novi red;

b) fiksni tekst: “FISKALNOG UREĐAJA”, prelazi se u novi red;

c) fiksni tekst: ” ZA XX DANA” i prelazi se u novi red.

(6) Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka na dnevnom izvještaju dati su u Prilogu DI.

Član 41.
(Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka)

(1) Duplikat dnevnog izvještaja sastoji se iz više blokova, i to:

a) zaglavlja,

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta “DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠTAJA”, rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave, vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, i vremenskom odrednicom štampanja duplikata dnevnog izvještaja,

c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja,

d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu,

e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu,

f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu,

g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu,

h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu,

i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu,

j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu,

k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.

(2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja.

(3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “DUPLIKAT”, znak razmaka ili prelazak u novi red, “DNEVNOG IZVJEŠTAJA” i prelazi se u novi red;

b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red;

c) vremenska odrednica štampanja duplikata dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red;

d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red.

(4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:

a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;

b) digitalni potpis duplikata dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;

c) prazan red;

d) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(5) Podaci na duplikatu dnevnog izvještaja moraju u potpunosti odgovarati dnevnom izvještaju na koji se duplikat odnosi.

(6) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa:

a) fiksni tekst: “OBAVIJEST O BLOKIRANJU”, prelazi se u novi red;

b) fiksni tekst: “FISKALNOG UREĐAJA”, prelazi se u novi red;

c) fiksni tekst: ” ZA XX DANA” i prelazi se u novi red.

(7) Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu dnevnog izvještaja dati su u Prilogu DDI.

Član 42.
(Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka)

(1) Periodični izvještaj se sastoji iz više blokova, i to:

a) zaglavlja;

b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta “PERIODIČNI IZVJEŠTAJ”, vremenskim odrednicama početka i kraja izvještajnog perioda, rednim brojevima prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojevima prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja periodičnog izvještaja;

c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice početka izvještajnog perioda do završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice kraja izvještajnog perioda;

d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu;

e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu;

f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu;

g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;

h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;

i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;

j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;

k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom.

(2) Izvještajni period periodičnog izvještaja ne može početi prije vremenske odrednice fiskalizacije fiskalnog uređaja.

(3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju:

a) naziv fiskalnog dokumenta “PERIODIČNO”, znak razmaka ili prelazak u novi red “IZVJEŠTAJ” i prelazi se u novi red;

b) fiksni tekst “Od”, znak razmaka, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda i prelazi se u novi red;

c) fiksni tekst “do” vremenska odrednica završetka izvještajnog perioda, i prelazak u novi red;

d) prazan red;

e) labela broja fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, i prelazi se u novi red;

f) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

g) labela broja dnevnog izvještaja, redni broj prvog dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red;

h) prazan red;

i) vremenska odrednica štampanja periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red.

(4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa:

a) digitalni potpis periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red;

b) prazan red;

c) fiskalni logo i prelazi se u novi red.

(5) U slučaju uspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa periodični izvještaj za izvještajni period kome prethodi blok potvrde o uspješnom prijenosu podataka koji na koji se formira tako što se centrirano štampa:

a) fiksni tekst “POTVRDA USPJEŠNOG”, prelazi se u novi red;

b) fiksni tekst “PRIJENOSA PODATAKA”, prelazi se u novi red;

c) fiksni tekst “NA SERVER PU” i prelazi se u novi red.

(6) Potvrda iz stava (5) ovog člana se odnosi na period obuhvaćen štampanim periodičnim izvještajem.

(7) Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka na periodičnom izvještaju dati su Prilogu PI.

Član 43.
(Nulti dnevni izvještaj, nulti presjek stanja i nulti periodični izvještaj)

(1) U slučaju da u toku izvještajnog perioda koji obuhvata dnevni izvještaj, presjek stanja ili periodični izvještaj nije izdat nijedan račun određenog tipa, redni broj prvog i posljednjeg računa tog tipa u dnevnom izvještaju, presjeku stanja i periodičnom izvještaju treba da ima vrijednost “0 – 0” za brojače koji nisu mijenjali vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu odgovarajuća labela može biti iz skupa (“BF”, “RF”, “DI”).

(2) U slučaju da u toku zadatog perioda ne postoji nijedan dnevni izvještaj, redni broj prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja treba da ima vrijednost “0 – 0” za brojač koji nije mijenjao vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu je odgovarajuća labela “DI”.

Član 44.
(Knjiga dnevnih izvještaja)

(1) Knjiga dnevnih izvještaja se popunjava na osnovu podataka iz dnevnih izvještaja, pisanih računa, pisanih reklamiranih računa i kopija izdatih faktura.

(2) Knjiga dnevnih izvještaja sastoji se od 12 identičnih tabela Obrasca KDI, po jedan za svaki mjesec u kalendarskoj godini.

(3) U knjigu dnevnih izvještaja se za svaki radni dan u kojem je ostvaren promet upisuju podaci o datumu i rednom broju dnevnog izvještaja, rednom broju posljednjeg fiskalnog i reklamiranog računa, kao i broju izdatih računa.

(4) U knjizi dnevnih izvještaja se čuvaju dnevni izvještaji, drugi primjerci pisanih fiskalnih i reklamiranih računa, i periodični izvještaj.

(5) Knjiga dnevnih izvještaja se čuva pet godina.

(6) Izgled i sadržaj knjige dnevnih izvještaja dati su na Obrascu KDI.

VIII. NEFISKALNI DOKUMENTI

Član 45.
(Nefiskalni dokumenti)

(1) Svi nefiskalni dokumenti počinju blokom oznake početka nefiskalnog teksta i završavaju blokom oznake završetka nefiskalnog teksta.

(2) Blok oznake početka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa:

a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;

b) tekst “POČETAK”, znak razmaka ili prelazak u novi red “NEFISKALNOG TEKSTA” i prelazak u novi red;

c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.

(3) Blok oznake završetka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa:

a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red;

b) tekst “ZAVRŠETAK” znak razmaka ili prelazak u novi red “NEFISKALNOG TEKSTA” i prelazak u novi red;

c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red.

(4) Između blokova iz st. (2) i (3) ovog člana, u jednoj liniji moguće je štampati najviše pet znakova jednakosti ili oduzimanja.

(5) Nefiskalni dokumenti ne smiju sadržavati fiskalni logo ili oblike koji podsjećaju na fiskalni logo.

(6) Izgled nefiskalnog dokumenta dat je u Prilogu ND.

Član 46.
(Testni dokumenti)

(1) Štampanje testnih dokumenata moguće je isključivo prije fiskalizacije.

(2) Testni dokumenti su testni račun, testni reklamirani fiskalni račun i testni dnevni izvještaj i po sadržaju i izgledu odgovaraju redom fiskalnom računu, reklamiranom fiskalnom računu i dnevnom izvještaju s tom razlikom da se na testnim dokumentima umjesto bloka zaglavlja i bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga na fiskalnom dokumentu štampa blok oznake testnog režima rada fiskalnog uređaja (na početku i kraju testnog dokumenta) i da se redni broj testnog računa, redni broj testnog reklamiranog fiskalnog računa, redni broj testnog dnevnog izvještaja, vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata i IBK klijenta umjesto u standardnom formatu štampaju kao:

a) “XXXXXX” za redni broj testnog računa, reklamiranog testnog računa i testnog dnevnog izvještaja;

b) “DD.MM.GGGG hh:mm” za vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata;

c) xxxxxxxxxxxxx za identifikacijsku oznaku klijenta na testnom računu i reklamiranom testnom računu.

Član 47.
(Blok sa oznakom testnog režima)

(1) Blok sa oznakom testnog režima se štampa na početku i kraju testnih dokumenata.

(2) Blok sa oznakom testnog režima se formira tako što se štampa:

a) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red;

b) tekst “TESTNI REŽIM” kao oznaka da se uređaj nalazi u testnom režimu i prelazak u novi red;

c) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red.

(3) Izgled testnog računa i značenje podataka na testnom računu dati su u Prilogu TR.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.
(Prestanak važenja)

Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/10).

Član 49.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

Broj 05-02-2-3558/20
Jula 2020. godine
Sarajevu

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]