BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By pravnik
#62
PRAVA STRANIH LICA

­ Ovim odredbama Zakona o vlasničko-pravnim odnosima regulisana su i prava stranaca.
­ Strana pravna i fizička lica mogu biti nosioci prava vlasništva na pokretnim stvarima kao i domaća lica ako zakonom nije drugačije određeno.
­ Strana pravna i fizička lica mogu steći pravo vlasništva na području FBiH na zemljištu i zgradi nasljeđivanjem ako međudržavnim ugovorom nije drugačije određeno.

­ Ako strano fizičko i pravno lice obavljalo određenu djelatnost na području FBiH, tada može steći pravo vlasništva na poslovnim zgradama, prostorijama i zemljištu na kojem se objekti nalaze. Mogućnost sticanja može biti ograničeno.
­ Zakonom je pored ostalog predviđena mogućnost da se za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništava i njihovih organa i specijalnih agencija, kao i organa UN-a i EU uz prethodnu pismenu saglasnost federalnog min pravde, koje je dužno prethodno pribaviti mišljenje ministra vanjskih poslova BiH, izdati u dugoročni zakup zgrade na kojima postoji pravo vlasništva. Dugoročni zakup može se zaključiti na period od 5 do 50 godina.

­ Strana fizička i pravna lica mogu biti ograničena u kupovini zbog principa reciprociteta.

Izvor: advokat
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja