BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#294
PRAVA OSUMNJIČENOG, ODN. OPTUŽENOG

Prava osumnjičenog, odn. optuženog su:
1. Osumnjičeni već na prvom ispitivanju mora biti obaviješten o djelu za koje se tereti i o osnovama sumnje protiv njega. To je činjenični i zakonski opis djela (najčešće iz naredbe o sprovođenju istrage). Ova obavještenja se moraju dati prije početka ispitivanja i moraju se zabilježiti u zapisnik o ispitivanju.
2. Osumnjičenom, odn. optuženom se mora omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji ga terete (in peius) i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist (in favorem). Ovo je zapravo pravo osumnjičenog, odn. optuženog da bude ispitan i tako, prije donošenja odluke, objasni svoj stav u pogledu djela koje mu se stavlja na teret. Pomenuto pravo egzistira u toku cijelog krivičnog postupka.
3. Osumnjičeni, odn. optuženi nije dužan iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja. Ovo pravo se označava kao pravo na šutnju. Pouka o pravu na šutnju mora biti data izričito, a obavještenje se treba zabilježiti u zapisnik o ispitivanju. U slučaju da je postupljeno protivno ovim zakonskim odredbama, na takvom iskazu se ne može zasnivati sudska odluka. Odbijanje davanja iskaza ne može se uzeti kao otežavajuća okolnost. Ukoliko se osumnjičeni, odn. optuženi odluči na davanje iskaza, on nije dužan dati istinit iskaz, što znači da za svoj iskaz krivično ne odgovara ako se utvrdi da je iskaz lažan. Osumnjičeni, odn. optuženi bit će kriv za kriv. djelo lažnog prijavljivanja, ako izađe iz granica svoje odbrane i svjesno lažno tereti drugu osobu da je učinila kriv. djelo, a zna da ta osoba nije izvršilac.

Osoba koja je neopravdano osuđena za krivično djelo ili je bez osnova lišena slobode ima pravo na rehabilitaciju, pravo na naknadu štete iz budžetskih sredstava, kao i druga prava utvrđena zakonom.

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]