BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#3371
Povrat u pređašnje stanje - restitutio in integrum


Povrat u pređašnje stanje ne može se tražiti zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe na rješenje o naknadi troškova krivičnog postupka.


Iz obrazloženja:

Članom 160. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) propisano je da će optuženom, koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu žalbe na presudu ili na rješenje o primjeni mjere sigurnosti ili odgojne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi, Sud dopustiti povraćaj u pređašnje stanje radi podnošenja žalbe ako u roku od osam dana od dana prestanka uzroka zbog kojega je propustio rok podnese molbu za povraćaj u pređašnje stanje i ako istodobno s molbom preda i žalbu.

Iz citirane zakonske odredbe, kako je to i prvostepeni sud ispravno zaključio, proizilazi da se povrat u pređašnje stanje ne može tražiti zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe na rješenje o naknadi troškova krivičnog postupka, što je u konkretnom slučaju učinjeno, bez obzira na razloge zbog kojeg je isti propušten.

Međutim, Apelaciono vijeće primjećuje da se prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja ispravno pozvao na odredbu iz člana 160. stav 1. ZKP BiH, te zaključio da se u konkretnom slučaju ne radi o propuštanju roka za izjavu žalbe na jednu od sudskih odluka koje su taksativno navedene u ovom članu, u kojem slučaju bi se molba za povrat u pređašnje stanje mogla razmatrati, slijedom čega je predmetnu molbu valjalo odbaciti kao nedozvoljenu, a ne odbiti kao neosnovanu, kako je to prvostepenim rješenjem učinjeno.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj KPŽ 23/06 od
27.7.2006. godine)
Voronkov protiv Rusije

Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2)[…]

Pavel Shishkov protiv Rusije

Pavel Shishkov protiv Rusije Pavel Shishkov v. Rus[…]

R.R. i drugi protiv Mađarske

R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2[…]

Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja