BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#539
POVRAT U PREĐAŠNJE STANJE

­ Stranci koja je iz opravdanih razloga propustila da u roku izvrši neku radnju postupka, pa je usljed tog propuštanja isključena od vršenja ove radnje, dozvolit će se, po njenom prijedlogu, povrat u pređašnje stanje.
­ Stranka je dužna da u prijedlogu za povrat u pređašnje stanje iznese okolnosti zbog kojih je bila sprijećena da u roku izvrši propuštenu radnju i da te okolnosti učini bar vjerovatnim.
­ Ako se povrat u pređašnje stanje traži zbog toga što je propušteno da se podnese kakav podnesak, prijedlogu treba priložiti i taj podnesak.
­ Prijedlog za povrat u pređašnje stanje podnosi se u roku od 8 dana računajući od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, onda od dana kad je to saznala. Poslije isteka 3 mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u pređašnje stanje. Ne može se tražiti povrat zbog propuštanja ovog roka.
­ Prijedlog za povrat u pređašnje stanje podnosi se organu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju. O prijedlogu odlučuje zaključkom organ kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju. Neblagovremeno podnešen prijedlog odbacit će se bez daljnjeg postupka.
­ O podnesenom prijedlogu za povrat, izjašnjava se suprotna stanka, osim ako su činjenice na kojima se prijedlog zasniva opće poznate.
­ Protiv zaključka kojim se dozvoljava povrat - nije dopuštena žalba, a protiv zaključka kojim je odbijen prijedlog za povrat - dopuštena je posebna žalba samo ako je zaključak donio prvostepeni organ, a ako je drugostepeni tada žalba nije dozvoljena.
­ Kad je povrat u pređašnje stanje dozvoljen, postupak se vraća u ono stanje u kome se nalazio prije propuštanja, a poništavaju se sva rješenja i zaključci koje je organ donio u vezi s propuštanjem.


www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]