BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#518
POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI

Postoje situacije kada neka teško duševno bolesna osoba kojoj je potrebno liječenje, opasna za sebe i okolinu, u stanju neuračunljivosti učini protivpravno djelo.
Odredbe krivičnog zakona pokazuju da je zakonodavac izmijenio shvatanje u odnosu na ranija zakonodavna rješenja po pitanju da li osoba sa navedenim osobinama može učiniti krivično djelo. Krivični zakon izričito predviđa da se učiniocu krivičnog djela za koje je kriv izriče krivično-pravna sankcija. Međutim, kada su u pitanju neuračunljive osobe, krivični zakon više ne predviđa mogućnost izricanja krivično-pravne sankcije.
Zakonodavac je zauzeo stanovište da neuračunljive osobe ne mogu učiniti krivično, već samo protivpravno djelo. Ovdje se polazi od toga da je uračunljivost (smanjena uračunljivost i bitno smanjenja uračunljivost) pretpostavka za krivnju. Budući da kod neuračunljivih osoba ne postoji krivnja, samim tim nedostaje jedan od elemenata općeg pojma krivičnog djela (subjektivni elemenat).
Tužilac protiv neuračunljivih osoba podnosi sudiji optužnicu na potvrđivanje, ali se takve osobe ne izjašnjavaju o krivnji, s obzirom da je krivnja u tom slučaju isključena (adversarni sistem).Tužilac je u ovoj optužnici dužan staviti dva prijedloga:
1) da sud utvrdi da je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti;
2) da sud predmet uputi organu nadležnom za socijalno staranje radi pokretanja postupka.
U toku suđenja se mora utvrditi da je neuračunljiva osoba učinila djelo, a ne samo da se radi o osobi sa navedenim osobinama.

Nakon toga, sud donosi utvrđujuću presudu koja sada u našem krivičnom postupku predstavlja četvrti oblik prvostepene presude. Pošto je prethodno podignuta optužnica, sud ne može odlučivati rješenjem, jer na glavnom pretresu optužnicu može konzumirati samo presuda. Kada se donese utvrđujuća presuda, sud mora donijeti i rješenje o privremenom zadržavanju optuženog do najviše 30 dana.
Ukoliko se na glavnom pretresu ustanovi da nije riječ o neuračunljivoj osobi, tužilac mora odustati od svojih prijedloga (da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti i da se predmet uputi organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja). Zatim se suđenje nastavlja kao i za svakog drugog optuženog.

https://www.advokat.attorney/

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]