BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#540
POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTJEVI STRANAKA

Pokretanje postupka
­ Upravni postupak pokreće nadležni organ po služb. dužnosti ili povodom zahtjeva stranke.
­ Nadležni organ će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti:
1. kad to određuje zakon ili na zakonu zasnovan propis ili
2. kad utvrdi da radi zaštite javnog interesa treba pokrenuti upravni postupak.
­ Ako nadležni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke utvrdi da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka, donijet će o tome zaključak, kojim će se podnešeni zahtjev odbaciti kao preuranjen. Protiv tog zaključka dopuštena je posebna žalba.
­ Upravni postupak je pokrenut čim je nadležni organ izvršio ma koju radnju radi vođenja postupka.
­ Upravni postupak se okončava na 2 načina:
a) rješenjem (ako se rješava o upravnoj stvari u meritumu) i
b) zaključkom (za procesne radnje).
Spajanje stvari u jedan postupak
­ Kad je riječ o pravima i obavezama više stranaka, ili kad je jedna stanka postavila više zahtjeva - može se pokrenuti i voditi jedan postupak - ako se prava ili obaveze stranaka zasnivaju na istom ili sličnom činjeničnom stanju i na istom pravnom osnovu i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležan,
­ O vođenju jednog postupka u ovakvim slučajevima nadležni organ će donijeti poseban zaključak, protiv koga se može izjaviti žalba, osim ako je zaključak donio drugostepeni organ.

Izmjena zahtjeva
­ Pošto je postupak pokrenut, stranka može do donošenja prvostepenog rješenja:
1) proširiti stavljeni zahtjev, ili
2) umjesto ranijeg zahtjeva staviti drugi,
bez obzira na to da li se prošireni ili izmijenjeni zahtjev zasniva na istom pravnom osnovu, pod uvjetom da se takav zahtjev zasniva na bitno istom činjenicnom stanju.
­ Ako organ koji vodi postupak ne dozvoli proširenje ili izmjenu zahtjeva, donijet će o tome zaključak. Protiv takvog zaključka dopuštena je posebna žalba.

Odustanak od zahtjeva
­ Stranka može odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka.
­ Kad je postupak pokrenut povodom zahtjeva stranke, a stranka odustane od svog zahtjeva, organ koji vodi postupak donijet će zaključak kojim se postupak obustavlja. O tome će biti obaviještena protivna stranka, ako je ima. Ako je dalje vođenje postupka potrebno u javnom interesu, ili ako to zahtijeva protivna stranka, nadležni organ će produžiti vođenje postupka.
­ Kad je postupak pokrenut po služb. dužnosti organ može obustaviti postupak. Ako postupak u istoj stvari može biti pokrenut po zahtjevu stranke, on će se nastaviti ako stranka to zahtijeva.
­ Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak dopuštena je posebna žalba.
­ Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave koju daje organu koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik.
­ Dok organ koji vodi postupak ne donese zaključak o obustavljanju postupka i ne dostavi ga stranci, stranka može opozvati svoj odustanak od zahtjeva.
­ Stranka može odustati od postupka čak i ako je podnijela žalbu ali do donošenja IIst. rješenja, u tom slučaju organ će donijeti zaključak o obustavi i poništiti doneseno prvostepeno rješenje.

Poravnanje
­ Ako u postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima, službena osoba koja vodi postupak nastojat će u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju, potpuno ili bar u pojedinim spornim tačkama.
­ Poravnanje mora biti uvijek jasno i određeno, i ne smije biti na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa trećih osoba.
­ Poravnanje se upisuje u zapisnik. Poravnanje je zaključeno kad stranke poslije pročitanog zapisnika o poravnanju potpisu zapisnik.
­ Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donešenog u upravnom postupku.
­ Organ pred kojim je zaključeno poravnanje donijet će zaključak kojim će se postupak obustaviti.


www.advokat.attorney

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]