BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#533
Podnesci

­ Pod podnescima se podrazumijevaju zahtjevi, obrasci za automatsku obradu podataka, prijedlozi, prijave, molbe, žalbe, prigovori i dr. priopćenja kojima se pojedinci obračaju organima.
­ Podnesci se, po pravilu, predaju neposredno ili šalju postom pismeno, ili se usmeno priopćavaju na zapisnik kod organa, a mogu se izjavljivati i faksom ili telegrafski. Kratka i hitna priopćenja mogu se davati i telefonski, ako je to po prirodi stvari moguće.

­ Organ koji je nadležan za prijem podneska, odn. usmenog priopćenja, dužan je primiti podnesak koji mu se predaje, odn. uzeti na zapisnik usmeno priopćenje i dati potvrdu o prijemu podneska.
­ Ako organ nije nadležan za prijem pismenog podneska, službena osoba ovog organa će upozoriti na to podnosioca i uputiti ga organu nadležnom za prijem. Ako podnosilac i pored toga zahtijeva da se njegov podnesak na zapisnik primi, službena osoba je dužna primiti takav podnesak. Ako organ utvrdi da nije nadležan za rad po takvom podnesku, donijet će zaključak kojim će odbaciti podnesak zbog nenadležnosti i zaključak odmah dostaviti stranci.
­ Ako organ poštom dobije tužbu za pokretanje upravnog spora, tužbu će bez odgađanja dostaviti nadležnom sudu, o čemu će pismeno obavijestiti podnosioca tužbe.
­ Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njimu moglo postupiti. Ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak, ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, ne može se samo zbog toga odbaciti. Organ koji je primio takav podnesak dužan je učiniti one radnje koje će osigurati da se nedostaci otklone i odredit će podnosiocu rok u kome je dužan da to učini. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da podnesak nije ni podnešen. O tome će organ donijeti zaključak protiv koga se može izjaviti posebna žalba.www.advokat.attorney

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]