BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#2619
Pitanja za pravosudni ispit iz krivicnog prava

1. Šta je predmet kriviĉnog prava, šta se njime ureĊuje?
2. Šta ĉini kriviĉno-pravno zakonodavstvo u BiH?
3. Ko je dijete u smislu KZ-a i zašto je to vaţno?
4. Ko je maloljetnik u smislu KZ-a i zašto je to vaţno?
5. Teritorija FBiH u smislu KZ-a i zašto je to vaţno?
6. Vremensko vaţenje zakonja? Pravila blaţeg kaţnjavanja?
7. Naĉelo zakonitosti?
8. Vrste kriviĉno-pravnih sankcija?
9. Zastarjelost (def., vrste, kada poĉinje teći, prekid, obustava) ?
10. Šta je to KD? Jesu li samo KD protivpravno ponašanje?
11. Elementi KD? Subjekti KD?
12. Blanketne dispozicije?
13. Naĉini izvršenja KD? Ĉinjenjem i neĉinjenjem – obrazloţiti!
14. Prava i neprava kriviĉna djela neĉinjenja?
15. Kakva je posljedica izvršenja KD neĉinjenjem?
16. Vrijeme izvršenja KD i zašto je to vaţno?
17. Mjesto izvršenja KD i zašto je to vaţno?
18. Beznaĉajno djelo – def. i uslovi? Kakvu odluku donosi sud?-OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU
19. Nuţna odbrana (def., kakva je presuda, prekoraĉenje – kakva je presuda)?
20. Srazmjernost napada i odbrane kod instituta NO?
21. Putativna nuţna odbrana (def. i kako se rješava pitanje kriv. odg.)?
22. Primjer: Dvojica se dogovore da se potuku, nastane zabranjena posljedica – moţe li se pozivati na NO? – Ne moţe, zato što ovdje postoji dvostrani napad, a iz def. NO proizilazi da NO postoji ako je napad jednostran, odnosno ne postoji protivpravnost napada!!!
23. Umišljaj?
24. Nehat?
25. Pokušaj KD i odgovornost-kaţnjavanje za pokušaj?
26. Svršeni i nesvršeni pokušaj?
27. Razlika izmeĊu pokušaja i dobrovoljnog odustanka?
28. Saizvršilaštvo? Moţe li se dogovoriti konkludentnim radnjama i kako?
29. Podstrekavanje kao oblik sauĉesništva? Koje su to radnje podstrekavanja? Kako se kaţnjava? Moţe li se kazniti za djelo koje nije ni pokušano?
30. Sadrţaj pojma kriviĉne odgovornosti? Uraĉunljivost? Samoskrivljena neuraĉunljivost?
31. Stvarna i pravna zabluda?
32. Opšti oblik odgovornosti za krivnju?
33. Šta je to uvjetni otpust?
34. Uslovna osuda?
35. Opoziv uslovne osude? Rokovi za opoziv?
36. Opoziv uvjetnog otpusta – o ĉemu sud treba voditi raĉuna?
37. Svrha kaţnjavanja?
38. Vrste kazni?
39. Kazna zatvora?
40. Rad za opće dobro na slobodi?
41. Novĉana kazna? Da li se moţe prinudno naplatiti?
42. Opća pravila za odmjeravanje kazne?
43. Odmjeravanje kazne osuĊenoj osobi?
44. Osnovna razlika izmeĊu odmjeravanja i ublaţavanja kazne? Osnovni oblici ublaţavanja kazne?
45. Razlika izmeĊu općeg min. i max. i posebnog min. i max.?
46. Da li zakon predviĊa neka posebna pravila pri odmjeravanju kazne – olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti?
47. Ublaţavanje kazne?
48. Sticaj KD?
49. Pravila za izricanje kazne kod sticaja?
50. Produţeno KD?
51. Amnestija? Abolicija? Da li osoba na koju se odnosi sudsko rješenje izdato na osnovu amnestije moţe uspješno izjavitit ţalbu (ţeli da dokaţe da nije kriv!)? Ne moţe, jer za tim de fakto nema potrebe, smatra se nevinim.
52. Mjere obezbjeĊenja?
53. Maloljetniĉki zatvor – uslovi za izricanje i koliko traje?
54. Kazne za pravne osobe?
55. Inkvizitorski kriviĉni postupak?
56. Naĉelo pretpostavka nevinosti?
57. Naĉelo In dubio pro reo?
58. Naĉelo NE BIS IN IDEM?
59. Naĉelo legaliteta kriviĉno gonjenja? Oportunitet?
60. Naĉelo zakonitosti dokaza?
61. Naĉelo akuzatornosti?
62. Naĉelo jednakosti u postupanju? Na koga se odnosi?
63. Naĉelo pravo na suĊenje bez odlaganja?
64. Naĉelo mutabiliteta?
65. Pravo na suĊenje bez odlaganja?
66. Vrste naĉela KP-a? Da li se uvijek mogu ostvariti u punom obimu?
67. Osumnjiĉeni, optuţeni, osuĊeni?
68. Ko su stranke u kriviĉnom postupku?
69. Procesni subjekti i uĉesnici u postupku?
70. Mjesna nadleţnost suda? Sastav suda?
71. Ko odluĉuje po zahtjevu za ponavljanje postupka?
72. Prenošenje mjesne nadleţnosti?
73. Unakrsno, direktno i dodatno ispitivanje?
74. Pravo „siromašnog“ na branitelja?
75. Obligatorna odbrana? Ko moţe biti branitelj?
76. Rekonstrukcija dogaĊaja?
77. Vještaĉenje? Ko vještaĉi? Kada se odreĊuje?
78. Okonĉanje istrage? Rok?Šta mora saĉiniti?
79. Dokazno sredstvo „saslušanje svjedoka“?
80. Koja lica ne mogu biti saslušana kao svjedoci?
81. Imunitet svjedoka?
82. Kada sud mora odrediti vještaĉenje?
83. Posebne istraţne radnje?
84. Ko odreĊuje pritvor u fazi istrage?
85. Privilegovani svjedoci? Kada svjedok ne mora odgovarati na postavljena pitanja?
86. Opšti uslovi za odreĊivanje pritvora?
87. Pritvor nakon potvrĊivanja optuţnice?
88. Ko odreĊuje pritvor u fazi istrage? Ko ga produţava?
89. Mjere za obezbjeĊenje prisustva? Jemstvo? Na šta ono glasi i u ĉemu se sastoji? Šta biva ako pobjegne? Šta biva ako se sprema za bjekstvo?
90. Nedolazak branitelja na glavni pretres? Posljedice?
91. Vezanost presude za optuţbu?
92. Izjašnjenje o krivnji?
93. Razmatranje izjave o krivnji? Koji je opšti uslov za njeno prihvatanje?
94. Imovinsko-pravni zahtjev? Šta moţe biti predmet imovinsko-pravnog zahtjeva?
95. Vrste presuda?
96. Kazneni nalog?
97. Procesna presuda? Kada će se izreći?
98. Kada će sud donijeti oslobaĊajuću presudu?
99. Kada će sud donijeti presudu kojom se optuţba odbija?
100. Tajnost vijećanja i glasanja? Ko prisustvuje vijećanju i glasanju? Ko je najodgovornija osoba i za šta se stara? Šta se dogaĊa ukoliko doĊe do nesuglasja u odreĊivanju kr. pravne sankcije?
101. Pravo na ţalbu? Rok? Specifiĉnost vezana za rok? Ovlaštene osobe?
102. Ţalbeni osnovi? Ako uvaţi ţalbu, kakve su mu mogućnosti?
103. Kada će se ţalba podnijeti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja? Ako se utvrdi takvo stanje, kakvu će sud odluku donijeti?-UKINUTI
104. Kada će II st. sud preinaĉiti I st. presudu?
105. Granice ispitivanja I st. presude u ţalbenom postupku?
106. Zabrana „reformatio in peius“?
107. Kada se moţe ponoviti postupak na štetu optuţenog?
108. Kada je dozvoljena ţalba na II st. presudu?
109. ZOBS – Nepropisna i nepodešena brzina kretanja?
GRAĐANSKO PRAVO
1. Vlasništvo? Pojam? Šta sadrţi? Moţe li se ograniĉiti? Prestanak prava vlasništva?
2. Osnovi za sticanje vlasništva? Originarni naĉini sticanja vlasništva
3. Momenat sticanja vlasništva kod originarnog, odnosno derivativnog sticanja?
4. Sticanje prava vlasništva od nevlasnika? Uslovi?
5. Uslovi za dosjelost? Kada je posjed savjestan, a kada zakonit i savjestan?
6. Sticanje prava vlasništva odlukom drţavnog organa? NasljeĊem?
7. Sticanje prava vlasništva graĊenjem na tuĊem zemljištu?
8. Suvlasništvo? Prava suvlasnika? Šta je potrebno za redovno upravljanje? Pravo preĉe kupnje suvlasnika?
9. Zajedniĉko vlasništvo?
10. Dioba stvari kod suvlasništva? Po kojim se pravilima vrši civilna dioba?
11. Zaštita prava vlasništva?
12. Posjed – pojam i zaštita? Neposredni i posredni posjed? Šta je to idealni posjed?
13. Smetanje posjeda?
14. Šta je to detentor? Ima li posjedovnu zaštitu?
15. Stvarna sluţnost – pojam? Kako se uspostavlja, a kako prestaje? Zaštita prava sluţnosti?
16. Hipoteka? Kako nastaje? Upisuje li se u ZK? Kada prestaje?
17. Naĉela ZOO-a? Zabrana zloupotrebe prava? Zelenaški ugovoer?
18. Opće pretpostavke za zakljuĉivanje punovaţnog ugovora? O ĉemu se strane moraju usaglasiti?
19. Forma ugovora? Raskid ugovora –kako djeluje?
20. Poslovna sposobnost? Kada se stiĉe?
21. Rušljivost ugovora – Koji su ugovori rušljivi? Kakve su posljedice? Kakvo je dejstvo ovog ugovora? Ko ima pravo traţiti poništenje ovog ugovora i u kojem roku? Šta ako ga niko ne pobija?
22. Mane volje?
23. Ugovorna kazna? Koja se potraţivanja štite ugovornom kaznom? Kakva je njena priroda? Šta moţe da traţi povjerilac sa ispunjenjem obaveze, a šta kada se ona nikako ne ispuni? Kako se realizuje ugovorna kazna?
24. Javno obećanje nagrade? Moţe li se opozvati i do kada?
25. Predugovor?
26. Kapara?
27. Prekomjerno oštećenje? Mogu li se svi ugovori pobijati iz ovog razloga? Ko ga moţe pobijati i pod kojim uslovima?
28. Jemstvo? Kako odgovara jemac? Za šta se moţe jemĉiti?
29. Kamate i zatezne kamate?
30. Naĉini prestanka obaveze – nabrojati?
31. Preuzimanje duga?
32. Novacija?
33. Kompenzacija? Sudska kompenzacija? Kada prestaje kompenzacija?
34. Zastarjelost obaveze? Zastoj i prekid zastarijevanja?
35. Otpust duga?
36. Osnovno pravilo za naknadu prouzrokovane štete prema ZOO? Šta štetnik dokazuje?
37. Odgovornost poslodavca za štetu koju prouzrokoje trećem klicu njegov radnik? Moţe li se ekskulpirati i kako? Odgovara li radnik za štetu koju prouzrokuje trećem licu?
38. Razlika izmeĊu prekluzivnih i zastarnih rokova?
39. Ugovor o prodaji – bitni elementi? Forma?
40. Autorsko pravo? Šta su imovinska a šta moralna prava autora?
41. Elementi ugovora o zakupu poslovnih prostorija? Moţe li se izdati u podzakup?
42. Prestanak ugovora o zakupu zgrada i poslovnih prostorija?
43. Ugovor o prometu nepokretnosti?
44. Naĉela parniĉnog postupka? Naĉelo dispozicije – ima li izuzetaka od ovog naĉela?
45. Naĉelo zakonitosti?
46. Naĉelo slobodne ocjene dokaza? Ĉime se sud sluţi u primjeni ovog naĉela?
47. Naĉelo prethodnog pitanja?
48. Mjesna nadleţnost?
49. Vrste tuţbi u parniĉnom postupku?
50. Preinaĉenje tuţbe? Vrste preinaĉenja?
51. Po kojim tuţbama ne moţe biti izvršenja?
52. Do kada se, bez pristanka tuţenog, moţe izvršiti preinaĉenje tuţbe?
53. Privremeni zastupnik? Kada se postavlja i ko ga postavlja?
54. Kakvu sud odluku donosi ako tuţeni priznaje tuţbeni zahtjev? Moţe li sud predlagati dokaze?
55. Vrste presuda?
56. Presuda na osnovu odricanja?
57. Iz kojih razloga se moţe pobijati prvostepena presuda?
58. Razlozi za pobijanje presuda na osnovu priznanja i na osnovu odricanja? Kakva je odluka suda?-RJEŠENJEM UKIDA I ST. PRESUDU I VRAĆA PREDMET NA PONOVNI POSTUPAK!
59. Sudska nagodba/Poravnanje? Kada nastaje?
60. Povraćaj u preĊašnje stanje?
61. Ţalba? Rok? Sadrţaj? Razlozi?
62. Postupak I st. suda po ţalbi? Moţe li I st. sud odluĉiti po ţalbi?
63. Revizija kao vanredni pravni lijek? Dopustivost revizije?
64. Povrede odredaba parniĉnog postupka?
65. Odluke II st. suda po ţalbi? Na šta sud pazi po sluţbenoj duţnosti? U kojim granicama odluĉuje? Kakvu će sud odluku donijeti ako utvrdi da je pogrešno utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, a kakvu ako je ono pravilno utvrĊeno, ali je pogrešno primjenjen materijalni propis?
66. Kako sud odluĉuje po ţalbi? –U SJEDNICI VIJEĆA, A MOŢE I NA RASPRAVI.
67. Kada se mora obavezno provesti rasprava pred II st. sudom po ţalbi? Kakva je presuda suda kada se utvrdi da je ĉinjeniĉno stanje pogrešno i nepotpuno utvrĊeno?-KADA POSTOJE NOVI DOKAZI I ĈINJENICE I KADA JE NEPOTPUNO I POGREŠNO UTVRĐENO ĈINJENIĈNO
STANJE – PREINAĈITI PRESUDU (MOŢE I ODBITI) ALI NIKADA NE MOŢE UKINUTI!
68. Postupak u sporovima malih vrijednosti? Koji se sporovi, bez obzira na malu vrijednost ne smatraju SMV? Iz kojih razloga se ne moţe pobijati odluka u SMV?
69. Karakteristike vanparniĉnog postupka? Kako se pokreće vanparniĉni postupak i o ĉemu sud odluĉuje? Rok za ţalbu?
70. Šta biva sa ţalbom? Moţe li I st. sud odluĉiti po ţalbi? Moţe li II sud odluĉivati po neblagovremenoj ţalbi?
71. UreĊenje meĊa?
72. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti?
73. Ţalba u vanparniĉnom postupku?
74. Kako se pokreće izvršni postupak? Šta se prilaţe uz prijedlog?
75. Šta je izvršna isprava?
76. Kako se vrši izvršenja na pokretnim/nepokretnim stvarima?
77. Izvršavanje odluka stranog suda?
78. Reizvršenje? Kada se mora vratiti iznos dat u izvršnom postupku?
79. Koji su pravni lijekovi u izvršnom postupku?Prigovor? Ko ga moţe staviti? Ko o njemu odluĉuje?
80. U kojim rokovima se odluĉuje i ko odluĉuje?
81. Pravo ţalbe – ko odluĉuje?
82. Brak – pojam i uslovi?
83. Kako prestaje brak?
84. Kada se moţe traţiti poništenje braka?
85. O ĉemu sud odluĉuje u presudi o razvodu braka? O ĉemu po sluţbenoj duţnosti?
86. Ĉime se pokreće razvod braka?
87. Vanbraĉna zajednica? Pod kojim se uslovima izjednaĉava sa braĉnom zajednicom?
88. Pred kojim organima se moţe priznati oĉinstvo i materinstvo?
89. Izdrţavanje maloljetne djece? Izdrţavanje djece na redovnom školovanju?
90. Izdrţavanje braĉnog partnera? Kada se moţe odbiti zahtjev za izdrţavanje? Ĉime se rukovodi sud pri odluĉivanju o visini izdrţavanja?
91. Imovina braĉnih partnera? Šta sve ulazi u tu imovinu?
92. Braĉni/predbraĉni ugovor – šta je sve potrebno za njegovu punovaţnost?
93. Ugovor o doţivotnom izdrţavanju? Kada se prenosi vlasništvo? Kada i kako se raskida?
94. Ugovor o raspodjeli imovine za ţivota?
95. Usvojenje – potpuno i nepotpuno?
96. Kako se dijeli braĉna steĉevina?
97. Roditeljsko staranje? Mogu li ga se roditelji odreći?
98. Zaštitne mjere protiv uĉinioca nasilja u porodici?
99. Šta je nasljedniĉka izjava? Šta se njome izjavljuje i kakva moţe biti? Šta ako izjavi da se prihvata nasljedstva, a šta ako izjavi da se ne prihvata?
100. Testamentalno nasljeĊivanje?
101. Nuţni nasljedni dio?

PRIVREDNO PRAVO
(pitanja postavljana na pravosudnom ispitu komisije federalnog ministarstva pravde u periodu 18.02. – 21.04.2009. god.)
1. Privredno društvo (PD) - definicija? Šta to znaĉi da je PD privredna osoba?
2. Oblici PD? Koji je najĉešći oblik PD?
3. Pretpostavke za osnivanje PD?
4. Pravna i poslovna sposobnost PD?
5. Šta se dešava ako se prije upisa osnivanja PD preduzima neka pravna radnja? Ko odgovara?
6. Kako se odreĊuje poslovna sposobnost PD?
7. Prokurista, pojam? Ko moţe biti prokurista? Da li se prokurista upisuje u registar?
8. Kako PD odgovara za svoje obaveze?
9. Djelatnost PD?
10. Da li se advokati mogu organizovati kao PD? Gdje je to propisano?
11. Firma društva? Iskljuĉivost firme?
12. Moţe li PD otpoĉeti sa djelatnošću prije upisa u registar?
13. Osnivaĉki akt društva? Šta je to? Kakav je to akt? Je li zakonom propisana forma? Mora li biti notarski obraĊen?
14. Šta sadrţi osnivaĉki akt?
15. Mora li PD imati statut?
16. Sjedište PD?
17. Šta su podruţnice, kako se osnivaju, gdje se registruju?
18. Oblici PD? Koji je najĉešći oblik PD?
19. Organi upravljanja PD? Koja Društva imaju skupštinu?
20. Kakve su to statusne promjene?
21. Uloga Komisije za vrijednosne papire kod statusnih promjena PD?-DAJE ODOBRENJE!
22. DD-definicija?
23. Zatvoreno i otvoreno DD?
24. Naĉini osnivanja? SIMULTANO I SUKCESIVNO!
25. Šta obavezno sadrţi osnivaĉki akt DD?
26. Osnivaĉka skupština DD?
27. Procedura nakon osnivaĉke skupštine?
28. Kako se vrši povećanje i smanjenje osnovnog kapitala u DD?
29. Fond rezervi u DD? Da li je obavezan? Za šta se koristi?
30. Moţe li se izvršiti promjena DD u DOO? MOŢE, ALI SAMO OTVORENO!
31. Kakvo je to komanditno društvo (KD)? Kako se osniva? Minimalni osnivaĉki kapital?
32. DOO-definicija?
33. Pravni poloţaj ĉlana DOO?
34. Kako je podjeljen kapital u DOO? Do kada se mora upisati i kada se uplaćuje? Minimalni kapital? Koliki je min. iznos po osnivaĉu? Kako ĉlanovi Društva odgovaraju?
35. Jesu li udjeli u DOO prenosivi? Pravo raspolaganja udjelom?
36. Organi upravljanja DOO? Kada DOO mora imati nadzorni odbor?
37. Uprava Društva? Kojim aktom se ureĊuju nadleţnosti uprave Društva?
38. Povećanje kapitala u DOO?
39. Šta je to javno preduzeće? U kojim oblicima PD se organizuje?
40. Kako se vrši upis društava u registar, rokovi?
41. Postupak upisa u Registar privrednih društava – faze?
42. Ko prima prijavu i šta se ispituje?
43. Koji se podaci upisuju u registar?
44. Šta je to MBS kod PD?-MATIĈNI BROJ SUBJEKTA KOJI JE JEDINSTVEN, NEPROMJENJIV I NEPONOVLJIV (kao JMBG kod fiziĉkih lica)
45. Šta obuhvata registar-iz ĉega se sastoji?
46. Naĉela upisa?
47. Šta znaĉe: naĉelo javnosti, naĉelo formalnosti, naĉelo konstitutivnosti, naĉelo obaveznosti?
48. Šta se još moţe upisivati u registar?
49. Da li se prokurista upisuje u registar? Ko moţe biti prokurista? Vrste prokure?
50. Rok za ispravljanje nedostataka u prijavi u registar?
51. Komisija za vrijednosne papire?
52. Likvidacioni postupak? Gdje se vodi, koji je sud nadleţan? Šta se prvo utvrĊuje?
53. Redoslijed namirenja u likvidacionom postupku?
54. Ko podnosi prijavu za upis PD u registar?
55. Steĉajni postupak – Šta je steĉaj?
56. Ko je steĉajni duţnik?
57. Šta je cilj steĉajnog postupka?-GRUPNO NAMIRENJE POVJERILACA!
58. Ko vodi steĉajni postupak? PRIVREDNO ODJELJENJE OPĆINSKOG SUDA U SJEDIŠTU KANTONA U KOJEM STEĈAJNI DUŢNIK IMA REGISTROVANO SJEDIŠTE!
59. Ko ga moţe pokrenuti i kako se pokreće?
60. Pravne posljedice otvaranja steĉaja?
61. Kojem sudu se podnosi prijedlog za provoĊenje steĉajnog postupka?
62. U kojem roku i kako se pokreće steĉajni postupak?
63. Koja su to dva stadija steĉajnog postupka?
64. Organi steĉajnog postupka?
65. Steĉajni upravnik? Ko moţe biti steĉajni upravnik? Ko ih imenuje? Šta je zadatak steĉajnog upravnika? Šta radi sa steĉajnom masom?
66. Šta je zadatak odbora povjerilaca?
67. Redoslijed namirenja steĉajnih povjerilaca?
68. Razluĉni povjerioci?
69. Šta je to skladišnica?
70. Šta se ureĊuje Zakonom o industrijskom vlasništvu BiH?
71. Šta se štiti ţigom, šta dizajnom, a šta geografskom oznakom?
72. Kome se podnosi zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva?
73. Koje registre vodi institut?
74. Šta je to apstrakt? (apstraktni ugovor) – u smislu ind. vlasništva? Za šta sluţi apstrakt?
75. Oblici stranih ulaganja?
76. Gdje se vrši evidencija stranih ulaganja?
77. Na koga se generalno primjenjuju?
78. Imaju li strani ulagaĉi privilegije?
79. Ugovori u privredi (Ugovori robnog prometa)?
80. Koje su to dvije osnovne vrste ugovora u privredi?
81. Forma ugovora u privredi?
82. U ĉemu je osnovna razlika izmeĊu solidarne i supsidijarne odgovornosti u privrednom pravu?
83. Kako bi se razlikovao privredni spor od ostalih parnica?
84. Sredstva obezbjeĊenja ugovora u privredi?
85. Jemstvo? Bankarska garancija?
86. Preuzimanje duga?
87. Šta je to hipoteka? Kakvo je to sredstvo obezbjeĊenja? Kako nastaje? Kako prestaje? Forma ugovora o hipoteci? Šta se upisuje u „C“ teretnom listu ZK izvatka u vezi sa hipotekom?
88. Šta je smisao ugovora o zasnivanju hipoteke u privrednom pravu (kod notara)? TAKO ZASNOVANA HIPOTEKA (NA OSNOVU NOTARSKE ISPRAVE) OBEZBJEĐUJE DA SE NAKON UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU, A POSLIJE NEPLAĆANJA DUGA ZBOG KOJEG JE I ZASNOVANA, MOŢE NEPOSREDNO PO DOSPJELOSTI ZAHTJEVATI IZVRŠENJE NA TOJ NEKRETNINI, AKO JE DUŢNIK U IZVORNIKU NOTARSKE ISPRAVE NA TO IZRIĈITO PRISTAO!
89. Zatezne kamate?
90. Kako ugovori u privredi najĉešće prestaju?
91. Ko su ugovorne strane kod ugovora o graĊenju? Kakva je uloga projekta?
92. Kako bi se razlikovao privredni spor od neke druge parnice? OBJEKTIVNI KRITERIJ: DA JE TAJ SPOR PROISTEKAO IZ UGOVORA PRIVREDNOG PRAVA; SUBJEKTIVNI KRITERIJ:???
93. Bankarski poslovi?
94. Forma bankarskih poslova?
95. Ugovor o kreditu?
96. Ugovor o komisionu? Kakva je to vrsta ugovora?
97. Šta je to komision DELCREDERE?
98. Šta je to koncesija? Kako se daje? Na koji rok? Moţe li se obnoviti? Kako prestaje?
99. Vrijednosni papiri?
100. Koje je pravo sadrţano u skladišnici, a koje u dionici?
101. Koji su subjekti kod ĉeka? – TRASANT (onaj koji ga izdaje), TRASAT (banka preko koje se isplaćuje), REMITENT (onaj koji ga naplaćuje)!
102. Vrste ĉeka po namjeni? Certificirani ĉek – šta znaĉi? PUTNIĈKI ĈEK, CERTIFICIRANI ĈEK („dobar“, da ima pokriće, tj. osoba koja ga izdaje ima odreĊeni polog i banci, min. Izunos naznaĉen na ĉeku)
103. Ako mjesto plaćanja ĉeka nije naznaĉeno, gdje se vrši plaćanje? PLAĆANJE SE VRŠI U MJESTU SJEDIŠTA TRASATA (BANKE)!
UPRAVNO PRAVO
(pitanja postavljana na pravosudnom ispitu komisije federalnog ministarstva pravde u periodu 18.02. – 21.04.2009. god.)
1. Kako se osnivaju organi uprave?
2. Nadleţnosti organa uprave? Stvarna nadleţnost organa uprave?
3. Funkcija i poslovi organa uprave?
4. Vrste upravnog nadzora?
5. Kako se vrši inspekcijski nadzor i ko ga vrši?
6. Koje propise donose organi uprave?
7. Ko rukovodi organima uprave?
8. Rukovodeći sluţbenici prema Zakonu o organizaciji organa uprave u FBiH?
9. Ĉime se ureĊuje unutrašnja organizacija organa uprave?
10. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji – ko ga donosi? Rukovodilac samostalno ili mu je potrebna neĉija saglasnost?
11. Podzakonski propisi i opći akti?
12. Povjeravanje javnih ovlaštenja?
13. Koji se poslovi povjeravaju, a koji se ne mogu povjeriti?
14. Uloga organa uprave koji je prenio javna ovlaštenja?
15. Drţavljanstvo BiH – kako se stiĉe? Sticanje drţavljanstva BiH olakšanom naturalizacijom?
16. Naĉela ZUP-a?
17. Nadleţnost u upravnom postupku (UP)?
18. Naĉelo supsidijarne primjene ZUP-a?
19. Naĉelo dvostepenosti?
20. Naĉelo saslušanja stranaka?
21. Naĉelo pomoći neukoj stranci?
22. Naĉelo pravosnaţnosti rješenja u UP-u?
23. Šta je to formalna, a šta materijalna pravosnaţnost?
24. Naĉelo efikasnosti?
25. Pojam stranke u UP-u?
26. Kako se pokreće UP?
27. Kada se pokreće po sluţbenoj duţnosti?
28. Posebni ispitni postupak? Rok za provoĊenje? Skraćeni upravni postupak? Rok za provoĊenje?
29. Zapisnik u UP-u?
30. Postoji li u UP-u poravnanje? Hoće li se ono uvijek odobriti? Kada se smatra da je ono zakljuĉeno? Kakav je njegov karakter u smislu izvršnosti?
31. Izuzeće sluţbene osobe?
32. Vrste rokova?
33. Povrat u prijašnje stanje? Rok?
34. Odustanak od zahtjeva? Do kada stranka moţe odustati od zahtjeva?
35. Uvjerenja?
36. Svjedoci? Ko moţe, a ko ne moţe biti svjedok? Kako se saslušavaju?
37. Oblik i sastavni dio rješenja?
38. Šta sadrţi uvod rješenja?
39. Šta sadrţi izreka rješenja, kako se formuliše?
40. Kakvo je to djelimiĉno rješenje? Na osnovu ĉega se donosi? Kakav mu je karakter u smislu izvršnosti?
41. Kakvo je to sloţeno rješenje?
42. Kakvo je to usmeno rješenje?
43. Šutnja administracije? Moţe li se javiti u II st. postupku? Šta radi II stepeni organ?
44. Ţalba u UP? Rok? Kome se podnosi, a kome predaje?
45. Šta sadrţi ţalba na rješenje?
46. Razlika ţalbe u UP u odnosu na ţalbe u ostalim postupcima?
47. Postupak II stepenog organa po ţalbi?
48. Od ĉega zavisi nadleţnost drugostepenog organa u UP-u?
49. Konaĉno rješenje u UP-u?
50. Kada se moţe pristupiti izvršenju rješenja? Postoji li mogućnost da se izvrši rješenje koje nije izvršno?
51. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja?
52. Vanredni pravni lijekovi u UP-u?
53. Obnova postupka? Postupak nadleţnog organa organa po prijedlogu za obnovu postupka?
54. Kada će po obnovi rješavati I stepeni organ?
55. Poništavanje rješenja po pravu nadzora?
56. Oglašavanje rješenja ništavim?
57. Šta je to upravni spor? Kako se pokreće? Ko ga pokreće?
58. Protiv kojih akata se ne moţe voditi upravni spor?
59. Ko su stranke u upravnom sporu? Ko je tuţitelj, a ko tuţeni?
60. Šta se prilaţe uz tuţbu?
61. Postupak suda po tuţbi u upravnom sporu?
62. Postupanje suda po neurednoj tuţbi?
63. Mogu li se u tuţbi iznositi nove ĉinjenice i dokazi?
64. Spor prave jurisdikcije u smislu upravnog spora?
65. Kada će sud zakazati usmenu raspravu u upravnom sporu?
66. Kakav je odnos organa uprave prema sudskoj odluci iz upravnog spora?
67. Pravni lijekovi u upravnom sporu?
68. Kojim propisima su regulisani radni odnosi?
69. Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa? Gdje su propisani?
70. Elementi ugovora o radu?
71. Ugovor o radu na odreĊeno vrijeme?
72. Prestanak ugovora o radu?
73. Vrste radnog vremena?
74. Otkazni rokovi?
75. Probni rad?
76. Noćni rad?
77. Zaštita maloljetnih osoba u smislu Zakona o radu?
78. Pravo na naknadu plaće?
79. Vijeće zaposlenika?
80. Šta su to privremeni i povremeni poslovi?
81. Postupak ostvarivanja prava radnika iz radnog odnosa?
82. Gdje se nalaze odredbe o disciplinskoj odgovornosti?
83. Mjere disciplinske komisije?
84. Šta traţi u tuţbi iz radnog spora?
85. Šta su to volonteri?
86. Otpremnina?
87. Arbitraţa?
88. Prava osiguranika iz PIO? Vrste staţa? Pojam svakog?
89. Opći uslovi za postavljenje drţavnog sluţbenika?
90. Popunjavanje upraţnjenog radnog mjesta drţavnog sluţbenika?
91. Odsustvo i godišnji odmori drţavnih sluţbenika?
92. Prestanak radnog odnosa drţavnog sluţbenika?
93. Šta su to namještenici? Kako se primaju na rad? Razlika u odnosu na drţavne sluţbenike?
94. Radna knjiţica?
USTAVNO PRAVO I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
(pitanja postavljana na pravosudnom ispitu komisije federalnog ministarstva pravde u periodu 18.02. – 21.04.2009. god.)
1. Koliko ima ustava u BiH?
2. Ustav BiH – kada je nastao, kako – karakteristike? Razlika u odnosu na Ustav FBiH?
3. Struktura ustava BiH?
4. Dioba vlasti u BiH? Ko vrši tu vlast?
5. Nadleţnosti BiH - Iskljuĉive i dodatne?
6. Struktura zakonodavne vlasti BiH? Parlamentarna skupština BiH? Nadleţnosti?
7. Nadleţnost Ustavnog suda BiH?
8. Sudovi u BiH?
9. Sud BiH? Kako je nastao? Nadleţnost?
10. Izvršna vlast u BiH?
11. Predsjedništvo BiH? Sastav? Kako se bira? Nadleţnosti?
12. Vijeće ministara BiH? Sastav, organizacija i nadleţnost? Kako se bira?
13. Drţavljanstvo BiH prema Ustavu BiH – ko je drţavljanin? – Lica koja su na dan potpisivanja Daytonskog sporaziuma bili drţavljani BiH!
14. Koje još drţavljanstvo poznajemo u BiH? – entitetska i dvojno (u skladu sa bilateralnim sporazumima)!
15. Ombudsmeni za ljudska prava BiH? Sjedište Uredi? Uslovi? Ko ih bira? Osnovne funkcije i nadleţnosti? Ĉime ostvaruju tu svoju funkciju?
16. EKLJP – kada i gdje je potpisana i od kada se primjenjuje? Pravni poloţaj? Pravilo nediskriminacije? NeotuĊivost prava vlasništva?
17. VSTV? Ĉime je osnovano? Organizacija? Broj ĉlanova? Nadleţnosti?
18. Izvršna vlast u FBiH?
19. Kako se biraju predsjednik i dopredsjednici FBiH? Mogu li se smjeniti?
20. Zaštita ljudskih prava i sloboda u FBiH?
21. Parlament FBiH – sastav i nadleţnosti?
22. Stvarna nadleţnost Vrhovnog suda FBiH?
23. Sudska policija FBiH? Gdje je regulirana? Ko njome rukovodi? Organizacija? Nadleţnosti?
24. Pravobranilaštvo, uopće i federalno pravobranilaštvo? Nivoi? Organizacija i nadleţnosti? Uslovi?
25. Ko zastupa FBiH u inostranstvu? – Federalno pravobranilaštvo, osim ako to nije dozvoljeno od inostrane drţave. U tom sluĉaju Vlada FBiH odreĊuje zastupnika, koji ispunjava uslove strane drţave!
26. Moţe li federalni pravobranitelj zastupati kanton? – Moţe, ali samo ako je to propisano kantonalnim zakonom!
27. Zakonodavno tijelo kantona? Nadleţnost?
28. Općina? Organi? Kako se biraju? Nadleţnosti?
29. Notari?
30. Advokatura u FBiH? Kako je organizirana? Organi? Koje akte ima?
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]