BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3134
Ovlašćenja Centralne izborne komisije za donošenje podzakonskih propisa


Pravilnik o načinu provođenja izbora u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je na osnovu zakonskih ovlašćenja.

Iz obrazloženja:


Nema osnova prigovor žalitelja da je Centralna izborna komisija BiH prekršila načelo zakonitosti u hijerarhiji pravnih propisa donošenjem Pravilnika o načinu provođenja izbora u BiH kada je propisala da će biti prihvaćene samo koverte za glasače koji glasaju putem pošte ukoliko stignu u CIK BiH najkasnije dva dana nakon održavanja izbora, kao i da nije tom prilikom primjenila odredbu člana 5.28 Izbornog zakona BiH. Apelaciono vijeće ističe da sud u postupku ispitivanja žalbi zbog povreda izbornog procesa nije nadležan preispitivati pravilnost pojedinih odredbi zakona kao i usklađenost podzakonskih akata u odnosu na zakon. U okviru svojih nadležnosti, CIK BiH je na 20 sjednici održanoj dana 28.04.2016. godine utvrdila Pravilnik o načinu provođenja izbora u BiH na osnovu odredbe člana 2.9 stav 1. tačka 2. i 7., a u vezi sa članom 1.5, 5.3. stav 1, član 5.4, 5.6 stav 2, 5.7 stav
1, 5.10, 5.21 stav 1, 5.26 stav 1, 5.27 stav 1, 5,29 i 5.30 stav 2. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ od broja 23/01 do 7/14). Navedeni pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, „Službenim novinama F BiH“,


„Službenom glasniku RS“, „Službenom glasniku Brčko distrikta Brčko“ i web stranici centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, što znači da je sadržaj istoga bio dostupan svima koji se nalaze u izbornom procesu. Isti je mogao eventualno biti predmet preispitivanja pred Ustavnim sudom BiH da je takva inicijativa od dana njegovog stupanja na snagu pa do dana provođenja izbora bila podnesena od strane ovlaštenih lica. Centralna izborna komisija je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno Parlamentarnoj skupštini BiH i čije ovlasti iz nje proizlaze. Ona između ostalog, prema odredbi člana 2.9 stav 1. tačka 2, donosi administrativne propise za provedbu ovog zakona kao što i objavljuje u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja u BiH i van nje poslovnike, propise i izborne rezultate neposrednih i posrednih izbora u BiH, informacije za birače, te ostale informacije neophodne za provođenje ovog zakona. Prema odredbi člana
5.21 stav 1. Izbornog zakona, Centralna izborna komisija utvrđuje način i proceduru glasanja državljana BiH putem pošte. Pravilnikom je između ostalog u odredbama člana od 31. do 34. propisana način glasanja birača koji glasaju putem pošte na način da je CIK BiH svim biračima koji su upisani u birački spisak za glasanje putem pošte dostavlja preporučenom pošiljkom birački paket koji sadrži:
a) obrazac s ličnim podacima birača, JMBG, datum rođenja, trenutna adresa izvan BiH, kombinacijski broj za glasačke listiće i upustvo kako treba glasati, b) odgovarajuće glasačke listiće sa posebnom zaštitom za osnovnu izbornu jedinicu za koju glasa birač i c) povratnu kovertu s odštampanom adresom CIK BiH i d) kovertu za glasačke listiće koja osigurava tajnost glasanja. Član 33. Pravilnika propisuje rok za prihvatanje povratne koverte na način da će se povratna koverta biti prihvaćena i prebrojana ukoliko stigne u CIK BiH najkasnije dva dana od dana održavanja izbora i ako je na povratnoj koverti otisak poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa s datumom ne kasnijim od datuma održavanja izbora.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 IŽ 023423 16 Iž od 31.10.2016. godine)

https://www.pravobih.com/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]