BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#246
Opoziv uslovnog otpusta

Član 46. ZKP FBiH - Opoziv uslovnog otpusta
(1) Sud će opozvati uslovni otpust ako osuđeni za vrijeme uslovnog otpusta učini jedno ili više krivičnih djela za koja mu je izrečena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna.
(2) Sud može opozvati uslovni otpust ako osuđeni na uslovnom otpustu učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora do jedne godine. Prilikom odlučivanja hoće li opozvati uslovni otpust sud naročito uzima u obzir sličnost učinjenih djela, njihov značaj, motive iz kojih su učinjena, te druge okolnosti koje ukazuju na prikladnost opoziva uslovnog otpusta.
(3) Prilikom izricanja opoziva uslovnog otpusta sud izriče kaznu uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Dio kazne koji je osuđeni izdržao prema ranijoj presudi uračunava se u izdržavanje naknadne kazne, ali se vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava.
(4) Odredbe st. od 1. do 3. ovog člana primjenjuju se i kad se osuđenom na uslovnom otpustu sudi za krivično djelo učinjeno prije njegovog uslovnog otpusta.
(5) Ako je osuđeni na uslovnom otpustu osuđen na kaznu zatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uslovni otpust, vrijeme uslovnog otpusta se produžava za vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju kazne zatvora.

Iz samog pojma uslovnog otpusta proizilazi da se ne radi o definitivnom odustanku od kazne, već tek ako je proteklo predviđeno vrijeme i ako osuđeni nije učinio novo krivično djelo, odn. ako nije otkriveno krivično djelo učinjeno prije odlučivanja o uslovnom otpustu.

Neispunjenje tih uslova predstavlja osnov za opozivanje uslovnog otpusta koji može biti obavezan i fakultativan.
a) Opoziv uslovnog otpusta je obavezan ukoliko - osuđeni za vrijeme trajanja uslovnog otpusta učini jedno ili više kriv. djela za koje mu sud izrekne kaznu zatvora od 1 godine ili težu kaznu.
b) Fakultativni opoziv je moguć ako - osuđeni u vrijeme trajanja uslovnog otpusta izvrši jedno ili više krivičnih djela za koje mu je sud izrekao kaznu zatvora do 1 godine. U ovom slučaju sud cijeni da li će opozvati uslovni otpust i pri toj ocjeni posebno uzima u obzir sličnost učinjenih krivičnih djela, njihov značaj, motive iz kojih su djela učinjena, kao i svaku drugu okolnost koja ukazuje na opravdanost opoziva uslovnog otpusta.

U slučaju opoziva uslovnog otpusta, sud - izriče jedinstvenu kaznu primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za sticaj krivičnih djela, s tim što se dio kazne koji je osuđeni izdržao prema ranijoj presudi uračunava u jedinstvenu kaznu, ali se vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava.
Sud izuzetno može odstupiti od ovih pravila i može izreći kaznu nezavisno od ranije izrečene kazne, ako se primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za kriv. djela u sticaju ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne.
Opozivanje uslovnog otpusta moguće je i kada se licu koje se nalazi na uslovnom otpustu sudi za kriv. djelo ili djela učinjena prije njegovog upućivanja na uslovni otpust. U ovim slučajevima primjenjuju se pravila iz navedenih odredaba o odmjeravanju jedinstvene kazne.
Ako je osuđeni koji je na uslovnom otpustu osuđen na kaznu zatvora do 1 godine i ako u takvom slučaju uslovni otpust ne bude opozvan, vrijeme uslovnog otpusta se produžava za ono vrijeme koje je osuđeni proveo na izdržavanju nove kazne zatvora. Iz ovog proizilazi da opoziv uslovnog otpusta nije moguć ako je za novo krivično djelo izrečena novčana kazna.

http://www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]