BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#261
OPOZIV USLOVNE OSUDE
Razlozi za opoziv uslovne osude:
1) zbog novog krivičnog djela,
2) zbog ranije učinjenog krivičnog djela,
3) zbog neispunjenja izrečenih obaveza

1. Opoziv uslovne osude zbog novog krivičnog djela Član 64. KZ FBiH
Uslovna osuda se može opozvati ako je osuđeni tokom vremena provjeravanja izvršio novo krivično djelo, a u zavisnosti od kazne za novo krivično djelo, ovisi da li je:
a) Opoziv uslovne osude je obavezan - ako osuđeni tokom vremena provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora 2 godine ili teža kazna.
b) Opoziv uslovne osude je fakultativan - ako osuđeni u vrijeme provjeravanja učini jedno ili više krivičnih djela za koja je izrečena kazna zatvora u trajanju kraćem od 2 godine ili novčana kazna. U ovom slučaju, sud će, nakon što ocijeni sve okolnosti koje se odnose na učinjena krivična djela i učinitelja, a posebno srodnost učinjenih krivičnih djela, njihov značaj i pobude iz kojih su učinjena, odlučiti hoće li opozvati uslovnu osudu. Pri tome je sud vezan zabranom izricanja uslovne osude ako učinitelju za krivična djela utvrđena u uslovnoj osudi i za nova kriv. djela treba izreći kaznu zatvora u trajanju dužem od 2 god.

2. Opoziv uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog djela (Član 65. KZ FBiH)
Opoziv uslovne osude iz ovog razloga je, dakle, fakultativan, gdje je predviđeno da će sud opozvati uslovnu osudu ako poslije njezinog izricanja utvrdi da je osuđeni učinio krivično djelo prije nego što je uslovno osuđen i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricanje uslovne osude da se znalo za to krivično djelo.
3. Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja izrečenih obaveza (Član 66. KZ FBiH)
Opoziv uslovne osude iz ovog razloga je, dakle, fakultativan, gdje je predviđeno da će sud opozvati uslovnu osudu i izreći izvršenje izrečene kazne ako osuđeni tokom određenog vremena provjeravanja ne ispuni izrečenu obavezu u slučajevima kad je mogao ispuniti tu obavezu.
U slučaju nemogućnosti ispunjenja izrečene obaveze sud može:
a) produžiti rok za ispunjenje te obaveze ili
b) je zamijeniti drugom odgovarajućom obavezom, ili
c) može osuđenog osloboditi ispunjenja izrečene obaveze.

Osim u slučaju kad je opoziv uslovne osude obavezan (kad osuđeni tokom vremena provjeravanja učini jedno ili više kriv. djela za koja je izrečena kazna zatvora 2 god. ili teža kazna), kod svih ostalih navedenih razloga opoziv uslovne osude fakultativan, tj. nakon što ocjeni razloge za opoziv, sud može ali i ne mora opozvati uslovnu osudu, pa:
- ako opozove uslovnu osudu - sud će primjenom odredaba za stjecaj krivičnih djela. (iz člana 54) ovog zakona izreći jedinstvenu kaznu i za ranije činjeno i za novo krivično djelo uzimajući kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvrđenu.
- ako ne opozove uslovnu osudu - sud može za novo krivično djelo izreći uslovnu osudu ili kaznu. Ako sud ocijeni da i za novo krivično djelo treba izreći uslovnu osudu, utvrdit će jedinstvenu kaznu i za ranije učinjeno i za novo krivično djelo primjenom odredaba za sticaj krivičnih djela i odredit će novo vrijeme provjeravanja koje ne može biti kraće od 1 niti duže od 5 godina, računajući od dana pravosnažnostii nove presude. Osuđenom kojem za novo krivično djelo bude izrečena kazna zatvora, vrijeme provedeno na izdržavanju ove kazne ne uračunava se u vrijeme provjeravanja utvrđeno uslovnom osudom za ranije krivično djelo.

Rokovi za opoziv uslovne osude (Član 67. KZ FBiH)
Uslovna osuda se može opozvati tokom vremena provjeravanja.
Ako osuđeni tokom vremena provjeravanja učini krivično djelo koje povlači opoziv uslovne osude, a to je presudom utvrđeno tek poslije isteka vremena provjeravanja, uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana proteka vremena provjeravanja.
Ako osuđeni u određenome roku ne ispuni koju obavezu (iz čl. 63. - da osuđeni vrati imovinsku korist pribavljenu kriv. djelom, da naknadi štetu koju je pričinio kriv. djelom, ili da ispuni dr. obaveze predviđene kriv.zakonodavstvom u FBiH), sud može uslovnu osudu opozvati najkasnije u roku od 1 godine od dana proteka vremena provjeravanja i odrediti da se izvrši kazna utvrđena u uslovnoj osudi.

USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM Član 68.KZ FBiH

To je jedna vrsta uslovne osude kojom se učinilac stavlja pod zaštitni nadzor ako, s obzirom na okolnosti učinjenja krivičnog djela, ličnost učinitelja, njegov raniji život i ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela smatra da će se uz određivanje zaštitnog nadzora svrha uslovne osude i društveno prilagođavanje osuđenika bolje ostvariti.
Cilj je da se primjenom zaštitnog nadzora bolje ostvari svrha uslovne osude i bolje društveno prilagođavanje osuđenog.
Zaštitni nadzor obuhvata: mjere pomoći, brige, nadzora i zaštite, a može trajati od 6 mjeseci do 2 godine.
Sadržaj zaštitnog nadzora - Zaštitni nadzor može obuhvaćati ove obaveze:
a) liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi;
b) uzdržavanje od upotrebe alkoholnih pića ili opojnih droga;
c) posjećivanje određenih psihijatrijskih, psiholoških i drugih savjetovališta i postupanje po njihovim savjetima;
d) osposobljavanje za određeno zanimanje;
e) prihvaćanje zaposlenja koje odgovara stručnoj spremi i sposobnostima učinitelja;
f) raspolaganje plaćom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren način i u skladu sa bračnim i obiteljskim obavezama.
Sud u presudi može odrediti jednu ili više obaveza zaštitnog nadzora.
Ako se osuđeni ne pridržava ovih mjera sud ga može opomenuti, a može i ukinuti uslovnu osudu.

http://www.webdesignstudio.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]