BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3226
Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom


A) Ne mogu se od iznosa ostvarene imovinske koristi oduzeti oni troškovi koji sami po sebi predstavljaju neka zabranjena ponašanja i koja čine sastavni dio radnje izvršenja krivičnog djela, kao ni lični troškovi i lični trud učinitelja krivičnog djela.

Iz obrazloženja:

Prema ustaljenoj sudskoj praksi, „...imovinska korist predstavlja čistu dobit koja se sastoji u višku imovine učinioca koji je postigao izvršenjem krivičnog djela“. To bi u stvarnosti značilo da se od ukupnog iznosa ostvarene koristi trebaju oduzeti svi oni stvarni troškovi koji su nastali u izvršenju krivičnog djela, kako bi se od učinitelja oduzelo zaista samo ono što je izvršenjem krivičnog djela pribavio. Za koje će to troškove i izdatke iznos imovinske koristi biti umanjen, odnosno koji će se troškovi priznati, ovisi od prirode svakog pojedinog slučaja i biće posebno razmatrano u svakom krivičnom predmetu. Međutim, Apelaciono vijeće napominje da neki od osnovnih postulata krivičnog prava i krivičnog postupka ograničavaju ovo načelno shvatanje, pa tako postoje iznimke u stavu da se imovinska korist treba umanjiti za trošak uložen u njeno ostvarenje. Ne mogu se, naime, od iznosa ostvarene imovinske koristi oduzeti oni troškovi koji sami po sebi predstavljaju neka zabranjena ponašanja i koja čine sastavni dio radnje izvršenja krivičnog djela, kao ni lični troškovi i lični trud učinitelja krivičnog djela.Optuženi N.P. je i davao iznos od po 100 Eura po jednoj kartonskoj kutiji cigareta, u kojoj je bilo 50 tzv. šteka cigareta, optuženom M.T., kako bi istog privolio da mu pomogne u izvršenju krivičnog djela, na način opisan u izreci presude. Apelaciono vijeće, stoga, nalazi neosnovanom tvrdnju odbrane prema kojoj se ovo davanje optuženog N.P. ima smatrati stvarnim troškom kojeg je optuženi imao u izvršenju krivičnog djela, zbog čega bi ukupno ostvarena imovinska korist trebala biti umanjena za ona davanja prema optuženom M.T.. Naime, radi se o nedozvoljenoj radnji, odnosno nedozvoljenom ponašanju, koje suštinski doprinosi izvršenju predmetnog krivičnog djela i nalazi se u biću tog krivičnog djela. Ukoliko bi se prihvatili stavovi izneseni u žalbama odbrane, kao i u odgovoru tužilaštva, da se troškovima ima smatrati i nešto što samo po sebi predstavlja krivično djelo i što predstavlja srž onoga što je prohibitivnom normom jasno označeno, gubio bi se smisao odredbe člana 110. KZ BiH, kao i značaj svake pojedine odredbe posebnog dijela krivičnog zakona. Apelaciono vijeće smatra da imovinska korist koju ostvaruje optuženi M.T. predstavlja zaseban entitet i ne reflektuje se na ukupan iznos imovinske koristi koju ostvaruje optuženi N.P. prodajom cigareta, iz razloga što su ova davanja prethodila prodaji cigareta, što sama po sebi predstavljaju nedozvoljenu radnju i što kod optuženih nije postojao dogovor niti namjera o podjeli ostvarene dobiti.B) Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom utvrđuje se u krivičnom postupku po službenoj dužnosti, a ne po prijedlogu Tužilaštva.

Iz obrazloženja:

Nadalje, ovo Vijeće podsjeća da nije vezano odgovorom na žalbu koju je dalo tužilaštvo, u kojem se navodi da i tužilaštvo smatra da je došlo do pogreške u prvostepenoj presudi. Naime, kako je već navedeno, pitanje imovinske koristi je pitanje koje se rješava po službenoj dužnosti, gdje su svi potrebni dokazi o visini imovinske koristi uvedeni u prvostepenom postupku i nisu osporeni od stranaka u postupku, kao ni branilaca optuženih. Sud o pitanju oduzimanja imovinske koristi odlučuje po službenoj dužnosti, na temelju predstavljenih dokaza i ovakav prijedlog, kakav tužilaštvo daje u odgovoru na žalbu, ne obavezuje sud da postupi na predloženi način, jer se ne radi o prijedlogu po kojem je tužilaštvo slobodno disponirati. Pored toga, nesporna je činjenica da je prvostepenom presudom, na osnovu dokaza optužbe, utvrđeno da je optuženi N.P. ostvario imovinsku korist u iznosu od 11.250 KM, pa stoga ostaje nejasno kako tužilaštvo može predložiti da se onda od istog optuženog oduzima potpuno drugi iznos.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 017151 15 Kž 2 od
09.07.2015. godine)

Sentencu pripremile sudije Apelacionog odjeljenja Suda BiH
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]