BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#2789
ODOBRENJE STALNOG BORAVKA U BiH

Stalni boravak se može odobriti strancu pod sljedećim uslovima:

na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,
ima važeći pasoš,
raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
ima osiguran odgovarajući smještaj,
ima osigurano zdravstveno osiguranje,
poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u BiH,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Iako stranac boravi na teritoriji BiH duže od pet godina, postoje situacije u kojima takav boravak ne ulazi u zbir za odobrenje stalnog boravka. Navedeni izuzeci su pobrojani u članu 80. Zakona o strancima.

Strancu kojem je odobren stalni boravak se određuje jedinstveni matični broj za stranca, te je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte za stranca sa odobrenim stalnim boravkom u roku od 8 dana od dana prijema odluke o određenom jedinstvenom matičnom broju.

Ukoliko stranac ne podnese zahtjev za ličnu kartu u navedenom roku isti snosi prekršajnu odgovornost.

https://epravo.ba/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]