BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#255
ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU

Član 56. KZ FBiH - Odmjeravanje kazne osuđenoj osobi:
(1) Ako se osuđenoj osobi sudi za krivično djelo učinjeno prije nego što je započela izdržavanje kazne po ranijoj osudi, ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva krivična djela primjenom odredaba čl. 53. (Stjecaj kriv. djela) ovog zakona uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Kazna ili dio kazne koju je osuđeni izdržao uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora.
(2) Za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora sud će učinitelju izreći kaznu neovisno od ranije izrečene kazne ako se primjenom odredaba člana 53. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja, s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne.
(3) Prema osuđenom koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora učini krivično djelo za koje zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primijenit će se disciplinska mjera.

Ako se sudi za krivično djelo koje je učinjeno prije započinjanja izdržavanja kazne po ranijoj osudi, ili za djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne, izreći će se jedinstvena kazna po pravilima o sticaju. Pri tome će se u novu jedinstvenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i dio izdržane kazne po ranijoj presudi.

Izuzetno, ako se radi o krivičnom djelu učinjenom za vrijeme izdržavanja kazne, neće se postupiti kao u slučaju sticaja. U tom slučaju izreći će se kazna za novo djelo neovisno od ranije izrečene kazne, ako se primjenom sticaja ne bi mogla ostavriti svrha kažnjavanja, s obzirom na trajanje neizdržanog dijela ranije izrečene kazne, (npr. lice koje je osuđeno zbog ubistva na 15 god. zatvora, u 13 godini se posvađa u zatvoru i ubije čovjeka, onda se neovisno od ranije dosuđuje nova kazna zatvora).

Prema osuđenom koji za vrijeme izdržavanja kazne zatvora učini kriv. djelo za koje zakon propisuje novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 1 godine - primijenit će se disciplinska mjera.

https://forum.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]