BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#4002
Član 41. stav 2. i 3. Zakona o upravnim sporovima

ZA ODLUČIVANJE DA LI ĆE RJEŠAVANJE PO PODNESENOM ZAHTJEVU ZA VANREDNO PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE BITI STVARNO NADLEŽAN KANTONALNI ILI VRHOVNI SUD FEDERACIJE BIH, KAO KRITERIJ UZIMA SE DA LI JE PRAVOSNAŽNOM ODLUKOM PRVOSTEPENOG SUDA POVRIJEĐEN FEDERALNI MATERIJALNI ZAKON ILI DRUGI FEDERALNI MATERIJALNI PROPIS, ILI JE PRVOSTEPENA ODLUKA DONESENA PRIMJENOM KANTONALNOG MATERIJALNOG ZAKONA I DRUGOG KANTONALNOG MATERIJALNOG PROPISA U KOJEM BI SLUČAJU BIO NADLEŽAN KANTONALNI SUD.

Iz obrazloženja:

Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 011329 11 U od 13.05.2014.godine odbijena je tužba tužitelja podnesena protiv osporenog rješenja tuženog organa, broj i datum naveden u uvodu ovog rješenja, kojim je odbijena kao neosnovana žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i obrazovanja, broj: 14-09/10-38-11999-4/10 od 07.10.2010.godine. Ovim prvostepenim rješenjem od (07.10.2010.godine) naloženo je tužitelju da: (tačkom) 1. dodjelu zvanja studentima nakon završetka magistarskog studija 4+1 koji je organiziran na osnovu konkursa od 12.novembra 2009.godine i konkursa od 04. decembra 2009. godine izvrši u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo broj: 11-09- 28928/08 od 14.10.2008.godine; 2. naplatu cijene studija na magistarskom studiju 4+1 koji se organizira na Odsjecima koji su naznačeni u tekstu konkursa od od 12.novembra 2009.godine i konkursa od 04. decembra 2009.godine izvrši u skladu sa Odlukom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine; 3. na javan i transparentan način i to putem oglasne ploče Fakulteta i objavom na WEB-stranici Fakulteta obavijesti upisane studente o naplati cijene magistarskog studija iz tačke 1. i 2. ovog rješenja u skladu sa Odlukom Vlade Kantona iz tačke 2. ovog rješenja; 4. utvrđuje se rok za izvršenje upravne mjere iz tačke 2. dispozitiva ovog rješenja od 30 dana od dana prijema rješenja, a za izvršenje upravne mjere iz tačke 3. dispozitiva ovog rješenja 15 dana od dana prijema rješenja; 5. da najkasnije u roku od tri dana od dana isteka rokova utvrđenih za izvršenje upravnih mjera naloženih ovim rješenjem, kantonalnom prosvjetnom inspektoru dostavi pisanu informaciju sa dokazima o izvršenju naloga iz tačke 2. i 3. ovog rješenja i 6. žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv pobijane presude prvostepenog suda tužitelj je dana 07.07.2014.godine podnio zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, koji je Kantonalni sud u Sarajevu sa spisom predmeta i uz dopis od 31.07.2014.godine dostavio ovom sudu na dalje postupanje. U zahtjevu se presuda Kantonalnog suda u Sarajevu pobija zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari i zbog povrede kantonalnog materijalnog zakona- Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/08), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj: 18/10) i podzakonskih akata: Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanje naučnih i sturčnih zvanja objavljen u „Službenom listu Kantona Sarajevo“ broj: 43/08, Spisak objavljenih zvanja u „Službenom listu Kantona Sarajevo“ broj: 26/12, Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine, iz razloga detaljno navedenih u obrazloženju zahtjeva i predlaže da se zahtjev uvaži, nižestepena presuda preinači tako što će se tužba uvažiti, osporeno rješenje poništiti i predmet vratiti tuženom na ponovno odlučivanje ili da se presuda ukine i predmet vrati Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovno odlučivanje.

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), koja se u postupku u upravnim sporovima shodno primjenjuje na osnovu člana 57. Zakona o upravnim sporovima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 9/05), svaki sud tokom cijelog postupka, po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost.

Stvarna nadležnost za rješavanje po zahtjevima za vanredno preispitivanje sudske odluke određena je odredbom člana 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, prema kojoj protiv pravomoćne odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu stranka može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Federacije ili kantonalnom sudu. Prema odredbi člana 41. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, Vrhovni sud je stvarno nadležan da odlučuje po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke zbog povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari, a prema odredbi stava 3. istoga člana kantonalni sud je stvarno nadležan da odlučuje po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke zbog povrede kantonalnog zakona ili drugih kantonalnih propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari.

Iz citiranih zakonskih odredbi proizilazi da je stvarna nadležnost za odlučivanje po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke određena zavisno od toga da li je pravosnažna odluka donesena primjenom federalnih ili kantonalnih materijalnih zakona i drugih propisa, odnosno da li se pravosnažna odluka pobija zbog povrede federalnih ili kantonalnih materijalnih zakona i drugih materijalnih propisa. Kada se pravosnažna odluka pobija samo zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari tada bi i Vrhovni sud Federacije kao i kantonalni sud mogli biti stvarno nadležni za odlučivanje po zahtjevu za vanredno preispitivanje, a kao kriterij za određivanje stvarne nadležnosti između Vrhovnog suda Federacije i kantonalnog suda u tom slučaju uzima se ocjena da li je pravosnažnom odlukom povrijeđen federalni materijalni zakon i drugi federalni materijalni propis, odnosno da li se pravomoćna odluka pobija zbog primjene takvog zakona i propisa, pa bi Vrhovni sud Federacije bio stvarno nadležan da odlučuje po takvom zahtjevu. U suprotnom ako je pravomoćna odluka donesena primjenom kantonalnog materijalnog zakona i drugog kantonalnog materijalnog propisa, odnosno ako se pobija zbog primjene takvog zakona i propisa za odlučivanje po zahtjevu stvarno nadležan je kantonalni sud.

U konkretnom slučaju presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 U 011329 11 U od 13.05.2014.godine pobija se zbog povreda pravila federalnog zakona o postupku, i povrede kantonalnih materijalnih propisa: Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 43/08), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/10), Pravilnika o korištenju akademskih titula isticanje naučnih i stručnih zvanja objavljen u „Službenom listu Kantona Sarajevo“ broj: 43/08, Spisak objavljenih zvanja u „Službenom listu Kantona Sarajevo“ broj: 26/12 i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19288-9/09 od 11.06.2009.godine. Prema tome, pobijana presuda je donesena primjenom kantonalnih materijalnih propisa (zakona i podzakonskih akata), a ista se ne pobija zbog povrede federalnog materijalnog propisa. Stoga je u skladu sa citiranom odredbom člana 41. stav 3. Zakona o upravnim sporovima, Kantonalni sud u Sarajevu stvarno nadležan za odlučivanje po podnesenom zahtjevu tužitelja. Inače, u skladu sa odredbom člana 42. stav 4. Zakona o upravnim sporovima, kada o zahtjevu za vanredno preispitivanje odlučuje kantonalni sud, taj sud odlučuje u vijeću sastavljenom od trojice sudija koji nisu učestvovali u donošenju odluke.

S obzirom na sve navedeno ovaj sud se, primjenom člana 41. stav 3. Zakona o upravnim sporovima, a u vezi sa članom 17. stav 1. Zakona o parničnom postupku, oglasio stvarno nadležnim za odlučivanje po zahtjevu tužitelja za vanredno preispitivanje sudske odluke, pa je primjenom člana 20. stav 1. Zakona o parničnom postupku, ustupio predmet stvarno nadležnom Kantonalnom sudu u Sarajevu na odlučivanje po podnesenom zahtjevu.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 09 0 U 011329 14 Uvp od 27.11.2014. godine i Pravno shvatanje na Sjednici Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 03.02.2015. godine)

https://www.pravobih.com/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]