BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#434
ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI

­ Kada optužnica sa pratećim materijalima stigne sudiji za prethodno saslušanje onda on prvenstveno razmatra optužnicu u smislu njene formalne ispravnosti, odn. provjerava da li sadrži sve što je potrebno da se po njoj može postupiti.

­ Ukoliko optužnica ne sadrži sve ono što je potrebno i propisano u zakonu, sudija za prethodno saslušanje će pozvati tužioca da optužnicu ispravi odn. dopuni, a istovremeno će mu, u tom dopisu, ukazati na nedostatke u optužnici i ostaviti primjeren rok kako bi iste ispravio, uz upozorenje da će optužnica, ukoliko tako ne postupi biti odbačena kao i svaki drugi neuredan podnesak. Ako tužilac u ostavljenom roku ne ispravi odn. ne dopuni optužnicu, sud će rješenje odbaciti optužnicu, a protiv takvog rješenja nije dopuštena žalba.
­ Ukoliko optužnica sadrži sve ono šta je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, tj. ako je propisno sastavljena, onda sudija za prethodno saslušanje razmatra dokaze, koji su dostavjeni uz optužnicu kako bi izveo zaključak da li postoji osnovana sumnja da je osumljičeni učinio kriv. djelo koje se u optužnici navodi. U tom smislu, sudija za preth. saslušanje, treba da pročita dokaze koji su mu dostavljeni (iskaze svjedoka, nalazi i mišljenja vještaka i sl), da izvrši uvid u druge dokaze (skica lica mjesta, fotodokumentacija i sl.) i pregleda predmete (nož ili neko drugo oruđe).

­ Ukoliko je tužilac dostavio dovoljno dokaza iz kojih proizilazi postojanje osnovane sumnje da je osumljičeni učinio krivično djelo navedeno u optužnici, tada sudija za prethodno saslušanje treba da potvrdi optužnicu. Svoju odluku o potvrđivanju optužnice, sudija za preth. saslušanje treba da donese u roku od 8 dana računajući od dana prijema optužnice. U ovaj rok se ne uračunava vrijeme kada je optužnica vraćena tužiocu, radi ispravke formalnih nedostataka.
­ Ukoliko odbije sve ili pojedine tačke optužnice, sudija za prethodno saslušanje donosi rješenje koje se dostavlja tužiocu. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

­ Zakon ne precizira formu potvrđivanja optužnice, npr. potvrđivanje u formi rješenja ili naredbe. Najjednostavniji način potvrđivanja optužnice je stavljanje sudskog pečata u gornji desni ugao optužnice koji sadrži poslovni broj optužnice, datum potvrđivanja, ime i potpis sudije za prethodno saslušanje koji je izvršio potvrđivanje optužnice. Ova forma potvrđivanja optužnice je primjenjiva kada optužnica sadrži samo jednu tačku ili se potvrđuju sve tačke optužnice. Međutim, ako optužnica sadrži više tačaka, a potvrđuju se samo pojedine tačke optužnice, potvrđivanje je neophodno izvršiti u formi rješenja. Protiv ovog rješenja stranke i branilac nemaju pravo izjaviti žalbu, ali optuženi i branilac mogu podnijeti prethodne prigovore. Ukoliko odbije sve ili pojedine tačke optužnice, sudija za prethodno saslušanje obavezno donosi rješenje koje dostavlja samo tužiocu, a protiv ovog rješenja tužiocu žalba također nije dozvoljena.
­ Nakon potvrđivanja pojedinih ili svih tačaka optužnice, osumnjičeni dobija status optuženog!!!
­ Ako se optuženi nalazi na slobodi, optužnica se dostavlja bez odlaganja, a ako se nalazi u pritvoru onda se dostavljanje optužnice vrši u roku od 24 sata po potvrđivanju optužnice.

­ Razlozi efikasnosti nalažu da se uz potvrđenu optužnicu optuženom istovremeno dostavi i poziv radi izjašnjenja o krivici, jer se izjašnjenje o krivici mora obaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja potvrđene optužnice.
­ Uz poziv za ročište optuženi će se obavijestiti da će mu prilikom izjašnjenja o krivici biti omogućeno da se izjasni da li namjerava podnositi prethodne prigovore i da navede prijedloge svojih dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu.
­ Osim toga, uz potvrđenu optužnicu dostavlja se i rješenje o pritvoru ako je o istom odlučivano.
­ Praktično, sud potvrđenu optužnicu dostavlja i tužiocu zajedno sa pozivom na ročište na kome će se optuženi izjasniti o krivici po svim tačkama potvrđene optužnice.
­ U slučaju ako je sud donio rješenje kojim je odbijeno potvrđivanje optužniice, tužilac može naknadno može podnijeti novu optužnicu ako prikupi nove dokaze. Nova ili izmijenjena optužnica mora biti zasnovana na novim dokazima, jer je prethodna optužnica odbijena upravo zbog toga što sudija za pret. saslušanje nije utvrdio postojanje osnovane sumnje. Ova optužnica se obavezno podnosi na potvrđivanje.

https://www.advokat.attorney/

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]