BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3809
Odbijanje ulaska na graničnom prelazu i obaveza države da obrađuje zahtjeve za azil.

M.A. and Others
v. Lithuania, Broj. 59793/17

11.12.2018. godine Odjel IV


Porodica čečenskog porijekla se žalila da su Litvanski granični službenici na litvansko-bjeloruskoj granici odbili u tri navrata njihov zahtjev za azil i iniciranje procedure za azil. Oni su naveli da ih je to odbijanje, kao i njihovo vraćanje u Bjelorusiju, izložilo stvarnom riziku od lošeg tretmana u Rusiji. Primjena člana 3. i član 13. Konvencije.
- Podnosioci aplikacije nisu primljeni na teritoriju Litvanije iako su sve odluke na koje su se žalili donesene od strane litvanskih graničnih službenika, što je dovoljno za zaključak da su oni došli pod


jurisdikciju Litvanije (član 1), te pokretanje pitanja da li se osporene radnje mogu pripisati toj državi? Paragrafi 69 i 70 presude.
- Odbijanje ulaska i obaveza države da obrađuje zahtjeve za azil (novina). Pogledati posebno paragrafe 105, te 113 do 115 presude, kao i relevantni međunarodni materijal.
Utvrđena povreda člana 3. i člana 13. Konvencije.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]