BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1747
Obveze država iz međunarodnih konvencija o ljudskim pravima

Kada se govori o ugovornim obvezama glede poštivanja i zaštite prava i sloboda čovjeka, važno je za svaku državu pojedinačno utvrditi sve konvencije kojih je ona stranka, s mogućim rezervama koje je ona uložila. Tim konvencijama je svaka država stranka preuzela mnogobrojne ugovorne obveze.

Mjere osiguranja izvršenja: Neke od univerzalnih konvencija sklopljenih u UN predviđaju obaveznu nadležnost Međunarodnog suda u Haagu u slučaju sporova o njihovu tumačenju i primjeni.
Država stranka koja bi tužila drugu državu stranku za kršenje neke od tih konvencija ne mora dokazivati da je ona sama, ili da su njeni građani, pretrpjeli štetu od tog kršenja. Ali, države se uzdržavaju od takvih tužbi ako nemaju vlastitog interesa.
Druge konvencije, pak, predviđaju da država periodično podnosi izvještaj o mjerama koje je poduzela u poštivanju prava zaštićrnih u datim konvencijama (npr. MOR).
Pojedinci mogu pritužbe podnositi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, te Odboru za ljudska prava (osnovan drugim paktom iz 1966.) u Ženevi.


www.webdesignstudio.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]