BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3385
ODBIJANjE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG NEPOSTOJANjA OSNOVA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 311 stav 1 tačka z) i član 355

Prilikom podnošenja zahtjeva za zaštitu zakonitosti ne može se isticati osnov za žalbu kao što je nezakonitost dokaza zbog lažnog iskaza svjedoka za koju tvrdnju ne postoji pravosnažna presuda, jer to za posljedicu ima odbijanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

Obrazloženje:

"Zahtjev ponavlja prigovore koje je iznosio u žalbi na prvostepenu presudu koji se odnose na nerazumljivost izreke prvostepene presude, njenoj protivrječnosti datim razlozima, odsustvu razloga o odlučnim činjenicama, a sve to obrazlaže opširnom kritikom utvrđenog činjeničnog stanja. Ovakav pristup podnosioca zahtjeva je pogrešan jer pravo na odbranu sadržano u načelu "jednakosti oružja" ili jednakog procesnog položaja stranaka tokom suđenja, sadrži više procesnih prava koja optuženom obezbjeđuju jednake mogućnosti tokom postupka. Povreda ovih prava, ali i drugih prava optuženog koja su u funkciji garantovanja jednakog procesnog položaja stranaka tokom suđenja, predstavlja poseban oblik bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka g) ZKP RS. Zato se, suprotno shvatanju zahtjeva, pod ovu povredu odredaba krivičnog postupka ne mogu podvesti one povrede koje su izdvojene u posebne, druge oblike bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. ZKP RS, koje su zakonom propisane kao žalbeni osnov, ali ne i kao osnov za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, uključujući i nezakonitost dokaza u tač. z) st. 1. citiranog zakona (lažni iskaz svjedoka za koju tvrdnju ne postoji pravnosnažna presuda). Osim toga činjenično stanje se ne može mijenjati ovim vanrednim pravnim lijekom već se mora prihvatiti kao pravilno i potpuno utvrđeno, pa se na osnovu tih prigovora ne može zasnivati ni tvrdnja o povredi krivičnog zakona, kao što se u zahtjevu radi.

Kako nije povrijeđeno pravo na odbranu, a ni krivični zakon na štetu osuđenog, zahtjev za zaštitu zakonitosti je iz navedenih razloga na osnovu člana 355. ZKP RS odbijen."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 73 0 K 021227 18 Kvlz od 4.2.2019. godine)

https://www.pravobih.com/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]