BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#514
NEPRIHVATANJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

O optužnici koja sadrži zahtjev za izdavanje kaznenog naloga odlučuje sudija pojedinac.
Optužnicu tužioca sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga, sudija pojedinac će odbaciti u tri zakonom izričito propisana slučaja:
1. ukoliko se ustanovi da postoji osnov za spajanje postupka - To se prije svega odnosi na situaciju gdje imamo:
a) da je optuženi u isto vrijeme optužen za više krivičnih djela, ili
b) se protiv iste osobe pred sudom vode odvojeni postupci za više kriv. djela, te
c) kad se predmetno krivično djelo vode odvojeni postupci za više osoba.
2. kad se utvrdi da za predmetno krivično djelo nije moguće postaviti takav zahtjev - ako ustanovi da je za predmetno kriv. djelo zakonom propisana kazna zatvora veća od 5 godina ili kad za to krivično djelo nije predviđena novčana kazna kao glavna kazna.
3. ako zatražena krivičnopravna sankcija ili mjera nije predviđena među dopuštenim krivičnopravnim sankcijama i mjerama - ako bi tužilac tražio kaznu zatvora ili novčanu kaznu preko 50 000KM.
Na rješenje sudije o odbacivanju zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga, tužilac ima pravo žalbe vanraspravnom vijeću, koje je dužno odlučiti o žalbi u roku od 48 sati.
U slučaju da optužnica koja sadrži zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ispunjava formalne uvjete - a sudija ocijeni da podaci sadržani u optužnici ne pružaju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga, postupit će sa optužnicom kao da je ista podnijeta na potvrdu, te će je proslijediti u dalji postupak.

https://www.advokat.attorney/

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]