BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#1281
Nadleznost za upravni spor

Upravne sporove rješava kantonalni sud i to prema sjedištu prvostepenog organa odnosno njegove organizacione jedinice.

Član 6.
U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. Izuzetno, u složenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeću od trojice sudija, o čemu odlučuje predsjednik vijeća za upravne sporove.

Član 7.
Sukob nadležnosti između kantonalnih sudova u pogledu rješavanja upravnog spora rješava Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud Federacije).
Rješenje iz stava 1. ovog člana je pravosnažno i obavezujuće.www.advokat.attorney
Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja