BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#301
NADLEŽNOST SUDA

STVARNA NADLEŽNOST *

Pod pojmom stvarne nadležnosti podrazumijeva se ovlaštenje suda:
a) da odlučuje o određenoj vrsti predmeta, ili
b) da preduzima određene vrste procesnih radnji, ili
c) da obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Pravila o stvarnoj nadležnosti dijele krivične premete između sudova različitog ranga (npr. općinskih i kantonalnih). Stoga, propisi o stvarnoj nadležnosti uvijek garantiraju građanima da će im za određena krivična djela suditi sud određenog ranga.
Zato sud mora paziti na svoju stvarnu nadležnost.
Ako je presudu donio sud nižeg ranga umjesto suda višeg ranga (općinski umjesto kantonalnog) učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

SASTAV SUDA (FUNKCIONALNA NADLEŽNOST) *

U PRVOM STEPENU SUDI
a) vijeće krivičnog odjeljenja suda sastavljeno od trojice sudija.
b) za krivična djela s propisanom kaznom zatvora do 5 godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom sudi sudija pojedinac.
Ako se na glavnom pretresu pokaže potrebnim, da umjesto sudije sudi vijeće (npr. prije početka glavnog pretresa pogrešno ocijenjeno da se radi o krivičnom djelu za koje je zaprijećena kazna zatvora do pet godina, a radi se o težem krivičnom djelu) - treba formirati vijeće i glavni pretres početi ponovo. U suprotnom, ako tako ne bi bilo postupljeno, to bi predstavljalo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer sud nije bio propisno sastavljen.
Moguća je i suprotna situacija odn. da je prije početka glavnog pretresa pogrešno ocijenjeno, da se radi o krivičnom djelu za koje treba da sudi vijeće, a na glavnom pretresu se zaključi da se radi o krivičnom djelu za čije presuđenje je nadležan sudija pojedinac – u takvom slučaju nije potrebno da umjesto vijeća sudi sudija pojedinac, već je upravo to vijeće ovlašteno da nastavi gl. pretres, jer takvim postupanjem optuženi neće doći u gori procesni položaj, niti to predstavlja bitnu povredu odredaba kriv. postupka.

U DRUGOM STEPENU SUDI vijeće apelacionog odjeljenja suda sastavljeno od trojice sudija. Dakle, takav sastav suda je ne samo onda kada se održava sjednica vijeća, već i kada se drži pretres

O ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA odlučuje vijeće krivičnog odjeljenja sastavljeno od trojice sudija.

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]