BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#289
NAČELO MUTABILITETA

Pod principom mutabiliteta podrazumijeva se - pravo tužioca da odustane od započetog krivičnog gonjenja sve do završetka glavnog pretresa, a u postupku pred vijećem apelacionog odjeljenja kada je to predviđeno zakonom (situacija kada dođe do ukidanja I.st. presude pa II.st. sud otvori pretres).
Ako tužilac u toku postupka dođe do zaključka da ne postoje stvarni ili pravni osnovi za dalje kriv. gonjenje, tada on može da odustane od kriv. gonjenja.

Do podizanja optužnice, tužilac odustaje od kriv. gonjenja, odn. obustavlja istragu donošenjem naredbe o obustavi istrage - ako ustanovi da:
a) djelo koje je učinio osumnjičeni nije krivično djelo,
b) nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo,
c) je djelo obuhvaćeno amnestijom, pomilovanjem ili zastarom, ili postoje druge smetnje koje isključuju kriv. gonjenje.
U slučaju obustave istrage tužilac je dužan o tome obavijestiti oštećenog, koji ne može uložiti žalbu, već ima pravo da, u roku od 8 dana, podnese pritužbu uredu tužioca.
Kad je istraga obustavljena jer nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio kriv. djelo tužilac ima mogućnost i pravo da ponovo otvori istragu u toj pravnoj stvari.

Tužilac može odustati od krivičnog gonjenja i nakon podizanja optužnice.
a) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao nakon podizanja optužnice, a prije početka glavnog pretresa (povlačenje optužnice), sud će rješenjem obustaviti postupak. Ako je tužilac optužnicu povukao nakon podizanja a prije potvrđivanja, za to mu nije potrebna saglasnost; ali ako je to učinio poslije potvrđivanja a prije početka glavnog pretresa, potrebna mu je saglasnost sudije za prethodno saslušanje.
b) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao u toku glavnog pretresa, (odustajanje od optužnice), sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija. Dakle, prije započetog gl. pretresa postupak se obustavlja rješenjem, a nakon toga presudom.
c) ako je tužilac od krivičnog gonjenja odustao pred žalbenim vijećem (kad vijeće apelacionog odjeljenja donese odluku o ukidanju I.st. presude i održavanju pretresa pred II.st. sudom) - primjenjuju se odredbe o odustajanju tužioca od optužnice u toku gl. pretresa, tj. sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija.

Istovremeno sa obustavom postupka ukida se i pritvor ako se optuženi nalazi u pritvoru.

Poseban slučaj odustajanja od krivičnog gonjenja je kod davanja imuniteta svjedoku, kada tužilac rješenjem svjedoku daje imunitet od krivičnog gonjenja i na taj način u potpunosti odustaje od gonjenja po tom osnovu, bez mogućnosti za ponovno otvaranje istrage, tj. krivičnog gonjenja. Imunitet svjedoka ne predstavlja i apsolutni imunitet od krivičnog gonjenja, jer svjedok koji da iskaz pod imunitetom može biti krivično gonjen za okolnosti koje bi dovele do njegovog krivičnog gonjenja, a koje nisu obuhvaćene ovim imunitetom, kao i u slučaju davanja lažnog iskaza,.

Kako bi se spriječila moguća zloupotreba prava tužioca da odustane od krivičnog gonjenja, zakon predviđa ponavljanje postupka na štetu optuženog ako je presuda kojom se optužba odbija zbog odustanka tužioca, i ako se dokaže da je do ovog odustanka došlo zbog krivičnog djela korupcije ili krivičnog djela protiv službene i druge dužnosti tužioca.

Bitno je spomenuti i situaciju koja nije odustajanje od gonjenja, ali zbog sličnosti te situacije sa pravim odustajanjem bitno ju je obrazložiti. To je slučaj kad tužilac odluči da ne sprovede istragu, tj. kada donese naredbu o nesprovođenju istrage, što u stvari ne predstavlja odustajanje od krivičnog gonjenja jer takvo gonjenje nije ni započeto.
Naredbu o nesprovođenju istrage tužilac će donjeti u sljedećim slučajevima:
a) ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo,
b) ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila krivično djelo,
c) ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem
d) ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]