BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#525
NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA

1) Načelo posebnog postupka – pojedina pitanja postupka za određenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti drukčije nego što su uređena ovim zakonom, ako je to nužno za drugačije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti suprotna načelima ovog zakona. (Zakon o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima)
2) Načelo supsidijarne primjene propisa – ako je određenim lex specialis zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ZUP-a postupa u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom.
3) Načelo zakonitosti – svi organi uprave i upravne organizacjije dužne su prilikom rješavanja upravnih stvari da primjenjuju zakone i druge propise. Ovo načelo se odnosi i na Institucije koje imaju javne ovlasti.
4) Načelo efikasnosti – organi uprave su dužni po zahtjevima stranaka rješavati u rokovima koji su propisani zakonom.
5) Načelo materijalne istine – prije donošenja rješenja organ uprave dužan je da utvrdi sve činjeice koje su bitne za donošenje rješenja.
6) Načelo ocjene dokaza – koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje ovlašteno službeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.
7) Načelo saslušanja stranaka – organ uprave je dužan dopustiti strankama da se izjasne o svim činjenicama i dokazima koji su važni za donošenje rješenja.
8) Načelo samostalnosti u rješavanju – to znači da organ uprave samostalno donosi odluku bez uticaja bilo koga, na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza.
9) Načelo dvostepenosti (pravo žalbe) – protiv rješenja donešenog u prvom stupnju stranka ima pravo žalbe. Samo zakonom može se propisati da u pojedinim upravnim stvarima žalba nije dopuštena, i to ako se na drugi način osigura zaštita prava i zakonitosti. Ako nema organa uprave drugog stupnja, žalba protiv prvostepenog rješenja može se izjaviti samo kad je to zakonom predviđeno. Tim zakonom odredit će se i organ koji će rješavati po žalbi. Pod uvjetima iz ovog zakona stranka ima pravo žalbe i kad provostepeni organ nije u određenom roku donio rješenje o njenom zahtjevu. Protiv rješenja donešenog u drugom stupnju žalba nije dopuštena.
10) Načelo konačnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor je konačno rješenje.
11) Načelo pravomoćnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor je pravomoćno rješenje. I takvo rješenje može se izmjeniti, poništiti i ukinuti u slučajevima propisanim zakonom.

www.advokat.attorney

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]