BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#262
MJERE BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI)

Mjere bezbjednosti su posebne krivične sankcije.
Svrha sigurnosnih mjera je - da se njihovom primjenom otklone stanja ili uslovi koji mogu uticati da učinilac ubuduće ponovno učini krivična djela.
Sud učiniocu može izreći jednu ili više mjera bezbjednosti, ako za to postoje uslovi propisani zakonom.
Vrste mjera bezbjednosti koje propisuje zakon su:
1. obavezno psihijatrijsko liječenje (na slobodi);
2. obavezno liječenje od ovisnosti;
3. zabrana vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti;
4. zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom;
5. oduzimanje predmeta.

1) Obavezno psihijatrijsko liječenje

Kao mjera bezbjednosti se izriče - učinitelju krivičnog djela koji je krivično djelo učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti ili smanjene uračunljivosti ako postoji opasnost da bi uzroci takvoga stanja mogli i ubuduće djelovati na učinitelja da učini novo krivično djelo.

Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, ali najduže do isteka izdržavanja kazne zatvora ili izvršenja rada za opće dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravanja uz uslovnu osudu.

Uz ispunjenje navedenih uslova, ova mjera bezbjednosti se može izvršiti:
a) uz izdržavanje kazne zatvora ili
b) uz rad za opće dobro na slobodi ili
c) uz uslovnu osudu.
Kao u slučaju iz člana 44. (Rad za opće dobro na slobodi) stav 5. ovog zakona, izvršenje kazne zatvora može se odrediti učinitelju krivičnog djela koji se tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom liječenju.
Obavezno psihijatrijsko liječenje se može nastaviti izvan medicinske ustanove nakon što je osuđeni uslovno otpušten. Ako osuđeni ne nastavi liječenje, uslovni otpust će se opozvati.
Prema učinitelju krivičnog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom liječenju tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi, može se postupiti prema odredbi člana 66. (Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja izrečenih obaveza) ovog zakona.

2) Obavezno liječenje od ovisnosti

Kao mjera bezbjednosti može se izreći - učinitelju koji je krivično djelo učinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti i ubuduće učiniti krivična djela.
Mjera obaveznog liječenja od ovisnosti može se izreći uz istu krivičnopravnu sankciju, u istom trajanju i na isti način kako je zakonom propisano za obavezno psihijatrijsko liječenje.

Kao u slučaju iz člana 44. (Rad za opće dobro na slobodi) stav 5. KZ FBiH, izvršenje kazne zatvora može se odrediti učinitelju krivičnog djela koji se tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom liječenju od ovisnosti.
Pod uslovima iz člana 74. (Obvezno psihijatrijsko liječenje) stav 2. KZ FBiH, obavezno liječenje od ovisnosti se može nastaviti izvan medicinske ustanove nakon što je osuđeni uslovno otpušten. Ako osuđeni ne nastavi liječenje, uslovni otpust će se opozvati.
Prema učinitelju krivičnog djela koji se ne podvrgne liječenju od ovisnosti tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi, može se postupiti prema odredbi člana 65. (Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja izrečenih obaveza) ovog zakona.

3) Zabrana vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti

Kao mjera bezbjednosti može se izreći - učinitelju koji je učinio krivično djelo u vezi sa imovinom koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaljujući svom pozivu, aktivnosti ili funkciji ako postoji opasnost da bi takvo vršenje moglo poticajno djelovati da učini novo krivično djelo zloupotrebom svog poziva, aktivnosti ili funkcije u vezi sa imovinom koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup.

Ova mjera se može izreći u trajanju - koje ne može biti kraće od 1 niti duže od 10 godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.

Kao u slučaju iz člana 44. (Rad za opće dobro na slobodi) stav 5. ovog zakona, izvršenje kazne zatvora može se odrediti učinitelju krivičnog djela koji tokom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora prekrši zabranu vršenja poziva,aktivnosti ili funkcije.
Prema učinitelju krivičnog djela koji prekrši zabranu vršenja poziva,aktivnosti ili funkcije tokom vremena provjeravanja određenog u uslovnoj osudi, može se postupiti prema odredbi člana 66. (Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja izrečenih obaveza) ovog zakona.

4) Zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom

Kao mjera bezbjednosti može se izreći - učinitelju krivičnog djela protiv sigurnosti prometa kada postoji opasnost da će upravljajući prijevoznim sredstvom ponovno učiniti takvo krivično djelo.
Zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom može se odnositi samo na određenu vrstu ili na sve vrste motornih vozila.

Ova mjera se može izreći u trajanju - koje ne može biti kraće od 3 mjeseca ni duže od 5 godina računajući od pravosnažnosti sudske odluke, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Prema učinitelju krivičnog djela kojem je zabranjeno upravljanje prijevoznim sredstvom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu, ako ne postupi po toj zabrani, primijenit će se odredbe člana 44. (Rad za opće dobro na slobodi) stav 5. i člana 66. (Opoziv uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza) stav 5. ovog zakona.

5) Oduzimanje predmeta

Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem krivičnog djela oduzet će se,
- kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela ili
- kad se radi zaštite opće sigurnosti ili
- iz razloga morala lišenje čini prijeko potrebnim, ako su vlasništvo učinitelja.

Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo učinitelja - kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala, ali se time ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.

U slučajevima kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala, zakonom se može propisati obavezno oduzimanje predmeta.

http://www.webdesignstudio.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]