BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1740
Medunarodne organizacije kao subjekti prava

Subjekt međunarodnog prava je svako ko u međunarodnom pravu ima pravnu i poslovnu sposobnost.

Analiza ugovora-ustava međunarodnih organizacija ne daje jasan i precizan odgovor na pitanje jesu li međunarodne organizacije zasebni subjekti prava?!
Povelja UN-a propisuje da ta Organizacija – «uživa na području svakog svog člana pravnu sposobnost potrebnu za vršenje svojih funkcija i za postizanje svojih ciljeva».

Godine 1949. je Međunarodni sud dao savjetodavno mišljenje u vezi s ovim, gdje kaže da je za ostvarenje ciljeva UN-a potrebno da ta organizacija ima međunarodni subjektivitet. «To nije jednako tvrdnji da je ona država, što nikako nije, ili da su njema pravna sposobnost, te prava i dužnosti jedanke onima koje ima država.»  UN jeste subjekt međunarodnog prava!

Mišljenje Suda se odnosilo samo na UN! Ali, danas je općenito prihvaćeno da međunarodne organizacije sklapaju punopravne međunarodne ugovore s državama i između sebe, a takvi se ugovori ni u čemu ne razlikuju od ugovora kojih su stranke samo države.
UN i neke druge međunarodne organizacije šalju svoje predstavnike u države, koji imaju posložaj sličan diplomatskom.

www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]