BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By pravnik
#2034
Kupovina nekretnina u Bosni i Hercegovini

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Postupak kupovine nekretnina u Bosni i Hercegovini

U skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH koji se primjenjuje od marta 2014. g. kao potpuna novina u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u pravu bivše SFRJ, te Bosne i Hercegovine, po prvi put strana fizička i pravna lica bivaju potpuno izjednačena u pogledu ostvarivanja prava, te kupovine nekretnine, sa domaćim licima, osnodno državljanima Bosne i Hercegovine.

Prema Zakonu o pravu stranih osoba FBiH strane osobe stiču pravo vlasništva na nekretninu u Federaciji pod uvjetom reciprociteta, izuzev kada se pravo stiče nasljeđivanjem, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Pretpostavlja se da postoji reciprocitet.

Dakle, nakon što odaberete nekretninu koju želite kupiti prvo što vam je činiti jeste da lično provjerite stanje u Općinskom katastru i izvršite uvid u Zemljišnu knjigu u Općinskim sudovima, kako biste se uvjerili da je nekretnina upisana na ime prodavca, te da nije opterećena nikakvim teretima, poput naplate potraživanja trećih lica, hipoteke, javnog dobra, kao i provedene eksproprijacije, jer ćete u posljednjem primjeru, ukoliko kupite nekretninu, a niste znali da je prethodno proveden postupak eksproprijacije, morati vratiti nekretninu državi, a vama u tom slučaju jedino predstoji parnična tužba za naknadu štete, a to je postupak koji može trajati godinama. Nakon što izvršite pomenute provjere, sklapate ugovor o kupoprodaji kod notara.

Obveznik poreza na promet nepokretnosti je kupac na kojega se vrši prenos prava vlasništva. Također, ukoliko se vrši zamjena nekretnine porez plaća ono fizičko lice koje daje nekretninu i pravo veće vrijednosti u zamjenu. Osnovica poreza na promet nepokretnosti je prometna vrijednost nepokretnosti i prava.

Stopa poreza na nepokretnosti

Stopa poreza na nepokretnosti je različita na nivou BiH.


U FBIH, kao i u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu, ZE-DO Kantonu porezna stopa iznosi 5%.

U Republici Srpskoj porezna stopa iznosi 0,20%

U Brčko Distriktu porezna stopa iznosi od 0,10 do 0,20%

U zavisnosti od kamatne stope variraju i kazne za fizička lica u slučaju neplaćanja poreza u roku od 15 dana.

Nakon što sklopite ugovor kod notara, sljedeći korak je da odete u Zemljišno-knjižni ured u Općinskom sudu, te podnesete zahtjev za upis nekretnine u B vlasnički list. Zahtjevi se obrade u relativno kratkom vremenu, tako da u roku od 15 dana, ako je sva dokumentacija uredna, dobijete rješenje o upisu prava vlasništva na kućnu adresu.

Primjer kupoprodajnog ugovora u BiH ukojem je advokat zastupao prodavca nekretnine: https://advokat-prnjavorac.com/kupoprodajni-ugovor.pdf

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]