BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#275
KRIVICA PRAVNIH LICA

Krivično mogu biti odgovorna sva pravna lica - osim države, entiteta, Brčko distrikta, kantona, gradova, opština i mjesnih zajednica.

Odgovornost pravnog lica postoji ako je učinilac fizičko lice učinio krivično djelo u ime, za račun ili u korist pravnog lica. Pravno lice je odgovorno i kada učinilac za krivično djelo nije odgovoran. Pravno lice može odgovarati i ako je krivično djelo učinjeno prije početka stečajnog postupka ili u toku tog postupka. U slučaju stečaja, pravnom licu se ne može izreći kazna već samo mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta ili se može izreći mjera oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

Kazne za pravna lica su:
1. novčana kazna,
2. oduzimanje imovine i
3. prestanak pravnog lica.

Mjere bezbjednosti za pravna lica su:
1. oduzimanje predmeta,
2. objavljivanje sudske presude,
3. zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti.

Pravne posljedice osude su:
- zabrana rada na osnovu dozvole, ovlaštenja ili koncesije koje je izdala strana država i
- zabrana rada na osnovu dozvole, ovlašćenja ili koncesije koje su izdale domaće institucije.

http://www.webdesignstudio.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]