BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3808
Kažnjavanje lica zbog odbijanja da svjedoči

Kryzevicius
v. Lithuania, broj. 67816/14

11.12.2018. godine Odjel IV


Podnosilac aplikacije je kažnjen zbog odbijanja da svjedoči u krivičnom postupku u kojem je njegova žena imala status “specijalnog svjedoka”.
- Primjenjivost člana 8. (pravo na porodični život): v. paragrafe 51-55 presude.
- Da li su domaće vlasti prekršile član 8. zbog činjenice da aplikantu nisu dali privilegiju da ne svjedoči u krivičnom predmetu protiv svoje žene. U predmetu je njegova žena imala status “specijalnog svjedoka” - koji je po Litvanskom pravu sličan statusu kojeg ima osumnjičeni, a ta privilegija zakonom je data članovima porodice i bliskim rođacima osumnjičenog, odnosno optuženog. Vidi posebno paragrafe 61-63 presude.
Utvrđena povreda člana 8.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]