BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#105
KAMATE

Kamata je - naknada za korištenje tuđeg novca ili za korištenje drugih zamjenjivih stvari. Istovremeno ona ima i karakter naknade štete zbog toga što je kod novčane obaveze povjerilac lišen upotrebe svog novca.Kamate mogu biti:
- ugovorene kamate – ako su ih ugovarači predvidjeli u ugovoru,
- zakonske ili tzv. zatezne kamate – koje predviđa zakon za slučaj postojanja novčane obaveze.

Zatezne kamate
- Zatezne kamate se plaćaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obveze, i to za vrijeme dospjelosti tog duga pa do isplate i to neovisno od krivnje, a po stopi utvrđenoj (posebnim) zakonom, a koja iznosi 18%.
- Povjeriocu pripada pravo na zateznu kamatu neovisno od toga da li je zbog zakašnjenja u ispunjenju novčane obaveze pretrpio štetu. Ako je šteta veća od iznosa koji je dobio po osnovu kamata, povjerilac ima pravo na razliku do punog iznosa naknade štete.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]