BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#105
KAMATE

Kamata je - naknada za korištenje tuđeg novca ili za korištenje drugih zamjenjivih stvari. Istovremeno ona ima i karakter naknade štete zbog toga što je kod novčane obaveze povjerilac lišen upotrebe svog novca.Kamate mogu biti:
- ugovorene kamate – ako su ih ugovarači predvidjeli u ugovoru,
- zakonske ili tzv. zatezne kamate – koje predviđa zakon za slučaj postojanja novčane obaveze.

Zatezne kamate
- Zatezne kamate se plaćaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obveze, i to za vrijeme dospjelosti tog duga pa do isplate i to neovisno od krivnje, a po stopi utvrđenoj (posebnim) zakonom, a koja iznosi 18%.
- Povjeriocu pripada pravo na zateznu kamatu neovisno od toga da li je zbog zakašnjenja u ispunjenju novčane obaveze pretrpio štetu. Ako je šteta veća od iznosa koji je dobio po osnovu kamata, povjerilac ima pravo na razliku do punog iznosa naknade štete.
Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja