BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#528
IZUZEĆE SLUŽBENE OSOBE

Zakon propisuje 2 vrste izuzeća:
1. Obligatorno - postoji u slučaju:
1) ako je službena osoba učestvovala u donošenju prvostepenog rješenja,
2) ako je sa strankom u krvnom srodstvu u prvoj liniji, a u pobočnoj liniji do 4. stupnja,
3) ako je sa strannkom u odnosu straraoca, usvojioca, usvojenika ili
4) ako je u postupku koji je prethodio bila stranka, vještak, punomoćnik i sl.
2. Fakultativno - može biti u slučaju ako stranka sumnja u nepristrasnost službene osobe.

Stranka mora pismeno tražiti izuzeće a o izuzeću odlučuje rukovodilac organa uprave. Ako se traži izuzeće ministra o izuzeću će odlučivati Vlada.

www.advokat.attorney
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja