BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#475
IZMJENA OPTUŽBE

- Izmjena optužbe na glavnom pretresu je diskreciono pravo tužioca koje koristi kada ocijeni da se tokom dokaznog postupka izmijenilo činjenično stanje iznijeto u optužnici.
- Ako tužilac toku dokaznog postupka na glavnom pretresu, drugačije ocijeni dokaze prikupljene u istrazi i izvede zaključak da mu činjenični opis iz optužnice nije dobar - tada može tražiti od suda da na glavnom pretresu izvrši izmjenu podnesene optužnice, tj. da u činjeničnom opisu djela izmjeni odlučne činjenice.
- Dakle, sud ne može naložiti tužiocu izmjenu optužbe, niti se izmjena optužnice može vršiti prije izvođenja dokaza (optužbe odn. odbrane) koji mogu da ukažu da se izmijenilo činjenično stanje izneseno u optužnici.
- Tužilac to može učiniti po svom nahođenju tj. na osnovu svoje nove subjektivne ocjene, tj. nove ocjene izvedenih dokaza, koja može biti različita od one koju je imao prilikom sastavljanja optužbe. Sud, u ovom slučaju, mora dozvoliti tužiocu da izvrši izmjenu optužnice, a ako mu to zabrani tužilac može uspješno izjaviti žalbu zbog relativno bitne povrede odredaba kriv. postupka.
- Izmjena optužbe podrazumjeva promjenu odlučnih činjenica, koje su navedene u činjeničnom opisu djela iz optužbe, tj. izmjenu onih činjenica i okolnosti iz činjeničnog opisa djela optužnice, a koje predstavljaju zakonska obilježja krivičnog djela. Npr.radiće se o izmjeni optužnice za krivično djelo teške krađe kada tužilac izmjeni činjenice i okolnosti iz optužnice koje predstavljaju obijanje zaključanog prostora, pa umjesto toga u činjenični opis unese činjenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje.
- S druge strane, ako tužilac vrši izmjenu nekih okolnosti iz činjeničnog opisa koje nisu odlučne (ne predstavljaju zakonska obilježja kriv. djela) radi se o tzv. preciziranju optužnice, a ne izmjeni optužnice. Npr. da je oštećeni na mjesto događaja došao iz šupe, umjesto iz garaže, kako je prvobitno navedeno u optužnici.
- Izmjena optužbe ne bi smjela prouzrokovati izmjenu pravne kvalifikacije krivičnog djela koja bi otežala procesni položaj optuženog.
- Kada tužilac mijenja činjenični opis djela on može mijenjati samo one činjenice i okolnosti koje su bile predmet optužbe. Drugim riječima, izmjena optužbe se može odnositi samo na genusno (isto) krivično djelo za koje je podnesena optužba, ali ne i na neko drugo krivično djelo, jer bi se u tom slučaju radilo o nedozvoljenom proširenju optužbe, koje bi sud morao odbiti. To znači, ako je npr. tužilac podnio optužnicu protiv optuženog zbog krivičnog djela silovanja, pa se pokaže da za to krivično djelo nema dokaza ali se isto tako pokaže da je optuženi prije odlaska sa mjesta događaja ukrao tašnu oštećenoj (što nije bilo obuhvaćeno u činjeničnom opisu djela) onda tužilac nema pravo da izmijeni optužnicu tako što bi umjesto činjenica i okolnosti koje predstavljaju kriv. djelo silovanja sada naveo činjenice i okolnosti koje predstavljaju kriv. djelo krađe. U ovom slučaju bi se u stvari radilo o nedozvoljenom proširenju, a ne o izmjeni optužnice.
- Usljed izmjena optužnice, a radi pripremanja odbrane, glavni pretres može biti odgođen. O ovoj fakultativnoj zakonskoj mogućnosti, sud odlučuje na prijedlog optuženog odn. branioca. Glavni pretres će se odgoditi ukoliko se radi o značajnijim izmjenama optužnice. Npr. u slučaju izmjene činjenica i okolnosti kod kriv. djela krađe da se radilo o provaljivanju, a ne obijanju zatvorenog prostora, sud neće dozvoliti odlaganje glavnog pretresa. Međutim, ukoliko se radi o kriv. djelu iz oblasti privrednog kriminala, gdje su izmjene optužnice bile obimnije, uvijek treba dozvoliti odgaganje glavnog pretresa radi pripremanja odbrane. U slučaju prihvatanja prijedloga odbrane glavni pretres se odgađa. U svakom slučaju odbrani treba pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i pravnim pitanjima procesnopravne i materijalnopravne prirode. Povreda ovog prava predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.
- U slučaju izmjene optužbe, izmijenjena optužnica se ne dostavlja na potvrđivanje, ali sud mora pozvati optuženog da se izjasni o tome da li razumije izmjene optužnice i optužnicu u cjelini. Zatim, sud odlučuje da li će odložiti glavni pretres radi pripremanja odbrane.

- S obzirom da se ne vrši potvrđivanje izmijenjene optužnice, potrebno je da između ranije optužnice i opisa djela u izmijenjenoj optužnici postoji istovjetnost u osnovnim elementima. Izmjena se mora kretati u granicama subjektivnog i objektivnog identiteta. Zbog toga zakon predviđa samo izmjenu optužbe, ali ne i procesnu ustanovu proširenja optužbe koju su poznavali raniji procesni zakoni.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]