BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1493
Izdavanje naredbe operateru telekomunikacija, na osnovu člana 72.a ZKP BiH


Sud ne može izdati naredbu telekom operateru druge države za dostavljanje podataka.

Iz obrazloženja:


Naime, imajući u vidu da se sjedište telekom operatera od kojih je Tužilaštvo zatražilo dostavljanje određenih podataka, nalazi u R. Hrvatskoj, to Sud smatra, da u smislu člana 72.a ZKP BiH, isti nema ingerenciju i mogućnost da izdaje naredbe


operaterima koje se nalaze na području druge države. Imajući u vidu navedeno, a posebno kada se uzme u obzir da se ovakve naredbe sprovode u cilju pribavljanja dokaza o izvršenju krivičnih djela, potrebno je da se Tužilaštvo, putem instrumenata međunarodne pravne pomoći, obrati nadležnim organima u R. Hrvatskoj, u cilju prikupljanja traženih podataka, a sve u smislu obezbjeđena zakonitih dokaza koji bi se eventualno koristili u nastavku postupka.

(Rješenje Suda BiH, broj S1 2 K 018538 15 Krn 24 od 11.09.2015. godine)

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja