BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1493
Izdavanje naredbe operateru telekomunikacija, na osnovu člana 72.a ZKP BiH


Sud ne može izdati naredbu telekom operateru druge države za dostavljanje podataka.

Iz obrazloženja:


Naime, imajući u vidu da se sjedište telekom operatera od kojih je Tužilaštvo zatražilo dostavljanje određenih podataka, nalazi u R. Hrvatskoj, to Sud smatra, da u smislu člana 72.a ZKP BiH, isti nema ingerenciju i mogućnost da izdaje naredbe


operaterima koje se nalaze na području druge države. Imajući u vidu navedeno, a posebno kada se uzme u obzir da se ovakve naredbe sprovode u cilju pribavljanja dokaza o izvršenju krivičnih djela, potrebno je da se Tužilaštvo, putem instrumenata međunarodne pravne pomoći, obrati nadležnim organima u R. Hrvatskoj, u cilju prikupljanja traženih podataka, a sve u smislu obezbjeđena zakonitih dokaza koji bi se eventualno koristili u nastavku postupka.

(Rješenje Suda BiH, broj S1 2 K 018538 15 Krn 24 od 11.09.2015. godine)

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]