BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#113
ISPUNJENJE OBAVEZA

Pod ispunjenjem podrazumjevamo – valjano izvršenje dugovane činidbe, koja je predmet dužnikove obaveze.

Subjekti ispunjenja
- Obavezu ispunjava dužnik, ali to može učiniti i treće lice ako ima pravni interes ili ako nema pravni interes a dužnik je s tim saglasan.
- Ako je u ugovoru određeno da obavezu treba da lično ispuni dužnik, ili ako priroda obaveze nalaže da je može ispuniti samo dužnik, nije moguće da obavezu ispuni treće lice.
- Ispunjenje se čini povjeriocu ili licu određenom zakonom (zakonskom zastupniku), licu određenom odlukom suda (sudski izvršni organ), licu određenom ugovorom (kod ugovora u korist trećih lica), ili licu koje odredi povjerilac (punomoćnik).

Predmet ispunjenja
- Predmet ispunjenja je određen ugovorom, ali obaveza može prestati i ako povjerilac u sporazumu sa dužnikom primi nešto drugo umjesto onoga što mu dužnik duguje (davanje umjesto dugovanog).
- Povjerilac nije dužan primiti djelimično ispunjenje obaveze osim ako se radi o navčanim obavezama, ali ni tada ako bi primitkom djelimičnog ispunjenja pretrpio štetu.

Vrijeme ispunjenja
- Ako rok nije određen – ispunjenje obaveze se može tražiti odmah.
- Ako je određen rok – dužnik je obavezan ispuniti obavezu u tom roku, jer u suprotnom pada u docniju (zakašnjenje).
- Za slučaj da je rok ugovoren u interesu dužnika – on ima pravo ispuniti obavezu i prije toka, ali je dužan o tome obavijestiti povjerioca.
- Povjerilac ima pravo tražiti ispunjenje prije roka ako dužnik nije dao obećano obezbjeđenje (zalog, avans, kaparu) ili ako je rok ugovoren u njegovu korist.

Mjesto ispunjenja
- Dužnik je obavezan ispuniti obavezu u mjestu koje je predviđeno ugovorom ili zakonom.
- Ako mjesto nije određeno ni ugovorom ni zakonom, mjesto ispunjenja se određuje po svrsi posla ili prirodi ispunjenja.
- Međutim, ako se ni na ovaj način ne može odrediti mjesto ispunjenja obaveze, to je mjesto prebivališta odn. sjedišta dužnika.

Izdavanje priznanice
Kada dužnik ispuni obavezu, može od povjerioca tražiti izdavanje priznanice koja potvrđuje da je ispunjen dug.

Zakašnjenje dužnika
- Zakašnjenje (docnja) dužnika postoji kada dužnik ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje.
- Ako rok nije određen, dužnik je u zakašnjenju od momenta kada ga povjerilac pozove da ispuni obavezu, što čini opomenom ili podnošenjem tužbe za ispunjenje.
- Povjerilac u slučaju zakašnjenja dužnika ima pravo na naknadu štete, a dužnik pored toga odgovara i za slučajnu propast ili oštećenje stvari. Ako je u pitanju novčano potraživanje, povjerilac ima pravo na zatezne kamate.

Zakašnjenje povjerioca
Zakašnjenje povjerioca postoji kada on bez osnovanog razloga odbije da primi ispunjenje ili ga svojim ponašanjem spriječi.
Dolaskom povjerioca u docniju na njega prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari, a ako se radi o navčanom potraživanju prestaju teći kamare za dužnika.
Ako je povjerilac u zakašnjenju, a nepoznat je ili se ne zna gdje se nalazi, a nema zastupnika – dužnik se može osloboditi svoje obaveze tako što će - dugovani iznos novca odn. dugovanu stvar položiti kod suda u depozit, ili će tražiti od suda da se odredi lice koje će stvar čuvati, a ako stvar nije podesna za čuvanje u sudskom depozitu ili su za njeno čuvanje potrebn nesrazmjerni troškovi, dužnik je može prodati na javnoj dražbi i dobiveni iznos novca deponovati kod suda.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]